Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              10.07.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на четиринадесети юни две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Даниела Драгнева

                  2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Желязко Георгиев като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 133 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на началника на РПУ Несебър против решение № 494/30.12.2011г. постановено по НАХД № 868/2011г. на Районен съд Несебър с което е отменено наказателно постановление № 3136/11/28.07.2011 г., издадено от касатора и с което за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1, предложение първо; чл. 100, ал. 1, т. 2, предложение първо и чл. 140, ал. 1, всички от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на Ф.П.Я., са наложени административни наказания глоба в размер на 10 лева, 10 лева, 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец. С обжалваното решение е потвърдено процесното наказателно постановление, с което за нарушение на чл.137Е, предложение второ от ЗДвП, на Я. е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и постановен в нарушение на процесуалните правила. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация – Ф.П.Я., ЕГН **********;***, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – гр.Несебър е образувано по жалба на Ф.П.Я. против наказателно постановление № 3136/11/28.07.2011 г., издадено от началника на РПУ Несебър, с което за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1, предложение първо; чл. 100, ал. 1, т. 2, предложение първо; чл. 140, ал. 1 и чл.137Е, предложение второ, всички от ЗДвП, на Ф.П.Я., са наложени административни наказания глоби в размер на 10лева, 10 лева, 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец и глоба в размер на 50 лева. За да измени процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че основния спорен релевантен въпрос между страните е дали посочения мотопед е МПС или не, по който не са ангажирани доказателства от административнонаказващия орган. Ето защо по отношение на всички наложени наказания с изключение на това по чл.137Е от ЗДвП наказателното постановление е отменено поради недоказаност.

 

Решението на Районен съд – Несебър в отменителната му част е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Касационният състав намира за основателно възражението на началника на РПУ Несебър, че решението на районния съд е неправилно поради неправилно установяване на фактическата обстановка.  Твърдяното от касатора противоречие е налице, защото не е възможно да бъде наложена санкция глоба за управление на мотопед без предпазна каска по реда на чл.137Е от ЗДвП (нарушение, потвърдено от районния съд), а същевременно да се приеме, че не е надлежно доказано управление на мотопед (МПС) от нарушителя. Легалната дефиниция на МПС се съдържа в §6, т.11 от ДР на ЗДвП и съгласно нея моторно превозно средство е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства. Районният съд е разгледал приложението на нормата на чл. 189, ал. 2 от ЗДвП, но е достигнал до неправилния извод, че тежестта на доказване на вида на МПС е върху административния орган само защото свидетелите по акта не са се явили да дадат показания в съдебно заседание. Безспорно управляваното превозно средство от нарушителя е моторно такова и в този случай правилно наказващият орган е квалифицирал процесните нарушения, извършени от Я..

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за неправилно, поради което същото следва да се отмени частично.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 494/30.12.2011г. постановено по НАХД № 868/2011г. на Районен съд Несебър, в частта, с която е отменено наказателно постановление № 3136/11/28.07.2011г., издадено от началника на РПУ Несебър и с което за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1, предложение първо; чл. 100, ал. 1, т. 2, предложение първо и чл. 140, ал. 1, всички от ЗДвП, на Ф.П.Я., ЕГН **********;*** са наложени административни наказания глоби в размер на 10 лева, 10 лева, 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец.

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 3136/11/28.07.2011 г., издадено от началника на РПУ Несебър, в частта, в която за нарушение на чл. 100, ал. 1, т. 1, предложение първо; чл. 100, ал. 1, т. 2, предложение първо и чл. 140, ал. 1, всички от ЗДвП, на Ф.П.Я., ЕГН **********;*** са наложени административни наказания глоби в размер на 10 лева, 10 лева, 100 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 месец.

ОСТАВЯ В СИЛА № 494/30.12.2011г. постановено по НАХД № 868/2011г. на Районен съд Несебър в останалата му част.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.