Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 12 юли  2011 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на тридесети юни, през две хиляди и единадесета година, в състав:

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора СТАНИМИР ХРИСТОВ, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 133/2011 Г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е  по касационна жалба, подадена от „ВЕША” ЕООД – гр. Бургас, представлявано от В.Д.Д., в качеството на правоприемник на ЕТ „ВИЛИ – Велислава Демирева”, жалбоподател по н.а.х.д. № 3866/2010 година по опис на Районен съд – гр. Бургас против Решение № 2133/14.12.2010 година, постановено по посоченото н.а.х.д. С решението е изменено Наказателно постановление № НП-6334/26.05.2010 година на Заместник-кмета на Община Бургас, с което на ЕТ „ВИЛИ – Велислава Демирева” е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за нарушение на чл. 31 от Наредба за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, като е намален размерът на санкцията от 1000 лева на 100 лева.

В касационната жалба се твърди, че решението е постановено при неправилно приложение на материалния и процесуалния закон.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба не вземат становище.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас, намира решението за законосъобразно.

Административен съд – гр. Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

По наведените пред настоящата инстанция възражения се е произнесъл и съдът с оспореният си акт. В последния са изложени подробни аргументи по отношение на приложимите норми, които този съд изцяло споделя.

Въз основа на събраните доказателства, правилно са установени фактите и е извършена преценка за законосъобразност на наказателното постановление.

Правилно първоинстанционният съд е приел, че съставянето на АУАН в отсъствие на нарушителя е процесуално нарушение, но в случая то не е съществено до колкото препис от актът е бил връчен на нарушителя и той е упражнил правото си на възражение както при връчването на акта, така и в законоустановения срок. Задължение на търговеца е било към датата на проверката да представи документи, касаещи обекта, в който се осъществява дейността, които документи е следвало да се намират в този обект. Това задължение не е изпълнено, за което е и наложена санкция.

Представянето на такива документи при връчването на АУАН не може да формира извод за тяхното наличие в обекта към датата на извършване на проверката.

Поради това съдът намира за неоснователни възраженията, изложени в касационната жалба.

Поради това и на основание чл. 221 АПК, ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2133/14.12.2010 година, постановено по н.а.х.д. № 3866/2010 година по опис на Районен съд – гр. Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: