ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

№ 952

 

09.04.2010г.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, в закрито заседание на девети април две хиляди и десета година, в състав:

 

                                        СЪДИЯ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                         

като разгледа адм.д.№133/2010г. на Административен съд - Бургас, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искане на К.Г.Н., управител на „Поморийски пазари, тържища и стопански дейности” ЕООД, гр.Поморие, с адрес за призоваване, ***  против фактически действия/бездействия на председателя на Общински съвет гр.Поморие и кмета на Община Поморие, изразяващи се в неоснователно неподписване на договор за управление на „Поморийски пазари, тържища и стопански дейности” ЕООД, гр.Поморие, след като е налице влязло в сила решение №938/24.09.2007 г. на Общински съвет гр.Поморие, обективирано в протокол № 43/24.09.2007г. В искането е посочено, че председателят на Общински съвет гр.Поморие и кметът на общината, следва въз основа на горецитираното решение на Общинския съвет да подпишат договор за управление, което действие никой от двамата, съгласно твърденията, не извършвал. С искането се настоява съдът да издаде разпореждане, с което да нареди да бъдат прекратени безусловно фактическите действия на председателя на Общински съвет гр.Поморие и кмета на общината и да им бъде разпоредено да бъде изпълнено решението №938/24.09.2007г. на Общински съвет гр. Поморие.

В условията на евентуалност К.Г.Н. иска от съда, в случай че приеме, че става въпрос за фактически бездействия, представляващи неизпълнение на задълженията на тези две лица, които пряко произтичат от ЗМСМА, настоящото искане да бъде разгледано по реда на чл.257 от АПК и да бъде осъден председателят на Общински съвет гр.Поморие и кметът на Общината да извършат фактическите действия по подписването на договора за управление. 

Настоящият състав на Административен съд Бургас, след като се запозна с искането и събраните по делото доказателства, намира следното:

С Решение № 938/24.09.2007г. Общински съвет гр.Поморие е преобразувал Общинско предприятие „Стопанисване и поддържане на общински пазари и тържища” гр.Поморие в „Поморийски пазари, тържища и стопански дейности” ЕООД, гр.Поморие, със 100% общинско имущество. Определил е капиталът на дружеството, предмета на дейност и по т.9 от дневния ред е избрал за управител на това дружество К.Г.Н., като е възложил на председателя на Общинския съвет или кмета на Общината в 7-дневен срок от вземане на решението, да сключи договор за управление на дружеството с избрания управител. Законосъобразността на това решение е била оспорена пред Административен съд гр.Бургас от кмета на Община Поморие, директора на общинско предприятие „Стопанисване и поддържане общински пазари и тържища” гр.Поморие, Областния управител на област Бургас и протест от Окръжна Прокуратура гр.Бургас. По оспорването е било образувано административно дело №1194/2007г. С Определение № 2762/05.12.2008г., постановено по същото дело, производството по делото е прекратено, а оспорванията са оставени без разглеждане. Съдът е приел, че обжалваното решение на Общински съвет гр.Поморие няма характер на административен акт, тъй като с него не се създават права и задължения, а представлява акт на разпореждане на органа, който в случая упражнява правата на собственика на общинско имущество. Определението е било обжалвано по реда на инстанционния контрол пред ВАС. С Определение № 1653/06.02.2009г. по адм.д. № 939/2009г. ВАС е оставил в сила обжалваното определение на Административен съд гр.Бургас.

Кметът на община Поморие отново е обжалвал Решение № 938/2007г. на Общински съвет гр.Поморие пред Административен съд гр.Бургас по отношение неговата законосъобразност. По жалбата е образувано административно дело № 178/2009г. С Определение № 307/06.03.2009г. съдът е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил производството, тъй като обжалваното решение на Общинския съвет вече е било оспорвано от кмета и разгледано от съда по административно дело № 1194/2007г., което преклудира възможността същият жалбоподател да предявява същите искания по отношение на същия акт пред съда. Определението е било оспорвано пред ВАС. С Определение № 9504/13.07.2009г. ВАС е оставил в сила обжалваното определение на Административен съд гр.Бургас.

Настоящото искане на К.Г.Н. съдържа два петитума. Първият от тях има отношение към нормата на чл.250, ал.1 от АПК, съгласно която всеки, който има правен интерес, може да иска прекратяване на действия, извършвани от административен орган или длъжностно лице, които не се основават на административен акт или на закона, като в разпоредбата на чл.253, ал.2 от АПК, законодателя е уредил правомощията на съда, а именно при основателност на искането, да прекрати безусловно действията, които не се извършват в изпълнение на представен при проверката административен акт или на закона, или да отхвърли искането. От събраните доказателства се установи, че в случая се оспорва бездействие, а не действие, съответно на председателя на Общински съвет гр.Поморие и кмета на същата община, които в случая не действат като административен орган. Защитата по реда на чл.250, ал.1 от АПК е неприложима, тъй като правомощията на съда в производството по чл.250 и сл. от АПК се простират спрямо административният орган или длъжностното лице, които извършват действия неосноваващи се на административен акт или закон. Съдът в това производство не може да разпореди да се преустановят фактически действия, които не се извършват обективно, предвид оплакването, че председателя на Общински съвет гр.Поморие и кмета на Община Поморие неоснователно неподписват договор за управление на „Поморийски пазари, тържища и стопански дейности” ЕООД, гр.Поморие, което по своята правна природа представлява бездействие, извършвано от орган, който в случая не действа като административен. В тази част искането е допустимо, но не е основателно и следва да бъде отхвърлено.

Вторият петитум представлява иск по чл.257, ал.1 от АПК. Оплакването е същото, но е формулирано съобразно тази норма, като се твърди, че е налице бездействието на председателя на Общински съвет гр.Поморие и кмета на Община Поморие, в качеството им административни органи, да изпълнят задължение, произтичащо пряко от нормативен акт, изразяващо се в неподписване договор за управление на „Поморийски пазари, тържища и стопански дейности” ЕООД, гр.Поморие, с оглед на което претендира съдът да осъди председателя на Общински съвет гр.Поморие и кмета на Община Поморие да изпълнят това действие.

Характерно за иска по чл.257, ал.1 от АПК е, че той се предявява срещу органа, задължен за действието. Искът е осъдителен. По него съдът се произнася с решение, с което осъжда органа да изпълни в определения срок задължението си или отхвърля искането.

По този иск ищецът носи тежестта да докаже фактите, от които е възникнало задължението, а органът - тяхната липса или наличието на правоизключващи, правопогасяващи или правоотлагащи факти.

С оглед спецификата на иска съдът намира, че освен общите предпоставки за допустимостта му, следва да са налице и обстоятелствата придаващи на едно лице качеството на административен орган, за който се твърди, че бездейства, при положение, че нормативен акт му предписва задължение да извърши определено действие. В конкретният случай се установява, че тази предпоставка за допустимост на иска не е налична. Решението на общинският съвет, което ищецът твърди, че тези два органа, чрез бездействието си, не изпълняват не е административен акт, което е съдебно установено в самостоятелно производство с предмет това решение на общинския съвет. При постановяване на това решение общинският съвет е упражнил правата на едноличен собственик на капитала на търговското дружество с общинско имущество, а не е действал в качеството на административен орган. След като решението, което следва да изпълнят, а по твърдение на ищеца председателя на Общински съвет гр.Поморие и кмета на Община Поморие не изпълняват, не е административен акт, то следва, че същите в случая не действат като административни органи и бездействието, което осъществяват не може да се квалифицира като бездействие на административен орган по задължение произтичащо пряко от нормативен акт. Договорът за управление, който те не подписват е облигационен и претенцията следва да се разглежда на тази плоскост, което е в правомощията на общите съдилища, а не на специализираните административни съдилища.

Липсата на задължителната предпоставка, визирана в чл.257, ал.1 от АПК изискваща твърдяното бездействие да се осъществява от административен орган прави предявената искова претенция недопустима, поради което искането в тази част следва да бъде оставено без разглеждане.

Мотивиран от изложеното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.БУРГАС,

 

О П Р Е Д Е Л И :

ОТХВЪРЛЯ искането на К.Г.Н.,***, в частта, формулирана по чл.250 от АПК за прекратяване на действия на председателя на Общински съвет гр.Поморие и кмета на Община Поморие, изразяващи се в неподписват договор за управление на „Поморийски пазари, тържища и стопански дейности” ЕООД, гр.Поморие. 

Определението в тази част има характер на разпореждането по чл.253 от АПК и може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 3- дневен срок от съобщаването му на страните.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на К.Г.Н.,***, в частта относно иска с правна основание чл.257, ал.1 от АПК, обективиращ претенцията да бъдат осъдени председателят на Общински съвет гр.Поморие и кметът на Общината да подпишат договор за управление на „Поморийски пазари, тържища и стопански дейности” ЕООД, гр.Поморие и ПРЕКРАТЯВА производството в тази част.

Определението в тази част може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                            СЪДИЯ: