Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1368                   от 09.07.2018г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на двадесет и първи юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Лилия Александрова

  Членове:   1. Станимир Христов

                      2. Диана Ганева

 

при секретаря Стоянка Атанасова и прокурор Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 1339 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Мобилтел“ ЕАД с ЕИК *****, чрез пълномощника си юрисконсулт П. П. против Решение № 412/30.03.2018 год. постановено по НАХД № 542/2018г. на Районен съд Бургас, с което е изменено Наказателно постановление  № 208/15.12.2018г., издадено от Председателя на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), с което на „Мобилтел” ЕАД е наложена имуществена санкция в размер на 25 000 лева за нарушение на чл. 334б от Закона за електронните съобщения (ЗЕС) във връзка с чл. 6д, параграф 4, ал. 1, б. „б“ от Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 год. относно роуминга в обществени съобщителни мрежи в рамките на Съюза (Регламента), като намалява имуществената санкция от 25 000 лева на 10 000 лева. От касационната инстанция се иска да отмени първоинстанционното решение и наказателното постановление в потвърдилетната му част. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В съдебно заседание, касатора не се явява и не се представлява.

Ответникът – Комисията за регулиране на съобщенията представя отговор по касационната жалба в който заявява искане за потвърждаване на оспореното решение като правилно и законосъобразно.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.**** дава заключение за неоснователност на оспорването.

 

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледани по същество, жалбата е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на „Мобилтел” ЕАД против Наказателно постановление № 208/15.12.2018г., издадено от Председателя на КРС, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 25 000 лева за нарушение на чл. 334б от ЗЕС във връзка с чл. 6д, параграф 4, ал. 1, б. „б“ от Регламента. За да измени процесното наказателно постановление, районният съд е приел, че не са допуснати съществени процесуални нарушения, а от събраните по делото доказателства безспорно се установява вмененото във вина на дружеството административно нарушение.

 

Решението на Районен съдБургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Касационният състав намира за неоснователно релевираното възражение, че материалния закон е приложен неправилно. Районният съд е проследил в подробности фактическата обстановка, обсъдил е събраните в хода на съдебното производство доказателства и е достигнал до правилния извод за нарушаване на изискванията на чл. 6д, параграф 4, ал. 1, б. „б“ от Регламента. Съгласно приетата за нарушена разпоредба на Регламента, доставчиците на роуминг гарантират, че в договор, който включва какъвто и да е вид регулирана роуминг услуга на дребно, се посочват основните характеристики на предоставяната регулирана роуминг услуга на дребно, включително по-специално: а) конкретния тарифен план или тарифни планове и за всеки тарифен план – видовете предлагани услуги, включително обемите на съобщителните услуги;  б) наложени ограничения върху потреблението на регулирани роуминг услуги на дребно, предоставяни на приложимите национални цени на дребно, по-специално количествена информация за начина, по който се прилага политиката за справедливо ползване по отношение на основното ценообразуване, обема или други параметри на предоставяната конкретна регулирана роуминг услуга на дребно. В конкретния случай, видно от приложения по делото договор, сключен с потребителя Р. М. Г., в същия не са посочени  цитираните основните характеристики на предоставяната регулирана роуминг услуга на дребно. Нещо повече, от официалната информация, публикувана на сайта на касатора изрично е посочено (в т.ч. и посредством вписания за това пример), че във формулата за изчисляване на ограничение на скоростта и обемът за данни в роуминг, участва месечната такса на тарифния план, а не както е приело дружеството – месечната такса на допълнителния пакет.

Несъстоятелни се явяват наведените касационни основания за незаконосъобразност на оспореното наказателно постановление, тъй като административнонаказващия орган не е проверил дали са налице условията за прилагане на разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН. Посочената правна норма регламентира маловажния случай, който с оглед охраняваните обществени отношения се явява изцяло неотносим.

Оспореното решение като валидно, допустимо и правилно следва да се остави в сила, а жалбата като неоснователна и недоказана – да се отхвърли.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 и чл. 222, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 412/30.03.2018г. постановено по НАХД № 542/2018г. на Районен съд Бургас.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                  2.