Р Е Ш Е Н И Е

 

№………….                     Дата 05 декември 2008 год.                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 06 ноември 2008 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. П.С.

                                                                                   2. Ю.Р.

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: В. Ч.

 

разгледа докладваното от съдия С.

КНАХ дело № 1339 по описа за 2008 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по повод касационна жалба на Ф.Х.О. *** против Решение № 196/18.07.08 год. на Районен съд Айтос, постановено по НАХ дело № 144/08 год. по описа на същия съд, с което е потвърдено  наказателно постановление № 03-164/20.03.2008 год. на Директор на РИОКОЗ - Бургас, с което на касатора е наложено административно наказание “глоба” в размер на 1 500 лева, за нарушение по Закона за храните.

Касаторът твърди, че съдебното решение е незаконосъобразно и в частност – необосновано, като се навеждат доводи предимно за незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът се представлява от пълномощник, който депозира писмено становище, с което поддържа касационната жалба.

Ответникът не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

         Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

         Постановеното съдебно решение е валидно, допустимо и постановено съобразно нормите на материалния закон.

На база на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал правилна фактическа обстановка, като е приел за  установено е, че при извършена проверка от контролните органи към РИОКОЗ – Бургас в обект за търговия и храни, находящ се в с.Зайчар и представляващ железопътен вагон, разположен в двора на жалбоподателката и стопанисван от нея, било установено, че  в обекта се приготвят и предлагат за консумация алкохол, шоколадови и захарни изделия и други храни, без да е налице необходимата регистрация на обекта по реда и при условията на Закона за храните. Към момента на проверката в заведението са се намирали клиенти. Бил съставен акт за установяване на административно нарушение, описващ горните обстоятелства, въз основа на който било издадено и наказателното постановление, за нарушение на чл.12 от ЗХ и приложена санкционната норма на чл.42, ал.2 от с.з.

При тези фактически данни, настоящата инстанция споделя изцяло правните изводи на решаващия съд.

Районният съд е обсъдил в цялост и в съвкупност събраните по делото доказателства, и в този смисъл решението е обосновано, като фактическите констатации на административния орган не се оборват успешно от санкционираното лице. Решаващият съд е направил извод, че е осъществен състава на нарушението, а издаденото наказателно постановление не страда от пороци от степен на същественост, достатъчна да обоснове извод за незаконосъобразност. Възраженията, които прави пред настоящата инстанция жалбоподателката, са свързани преди всичко с твърдения за нарушения в хода на административнонаказателната процедура по издаването на оспореното наказателно постановление, като следва да се има предвид, че настоящата инстанция контролира постановеният съдебен акт, а не издаденото наказателно постановление, поради което възраженията в тази насока не следва да се обсъждат. Същите биха могли да бъдат обсъждани в случай на отмяна на  съдебното решение и решаване на спора по същество.

Правилно е приложен и материалния закон.

Съгласно нормата на чл.12, ал.1 от Закона за храните производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона, при съответните предпоставки. При спазване на законовите изисквания, търговецът се снабдява със съответното удостоверение за регистрация. Нарушението е формално, такова на просто извършване и с факта на неговото установяване се свързват настъпването на определени неблагоприятни последици за нарушителя. 

Размерът на санкцията е определен в неговия минимум и в този смисъл не е налице възможност за нейното редуциране.

Като е формирал правилна фактическа обстановка, подкрепена изцяло от събраните по делото доказателства и въз основа на тях е извел правните си изводи, Районният съд е постановил един обоснован и правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

При така изложените съображения и на основание чл.221, ал.2, предл. 1-во, Бургаският административен съд

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 196/18.07.2008 год., постановено по НАХД № 144/08 год. по описа на Районен съд – Айтос.

 

 

Решението е окончателно.

 

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1………………..

 

                                                                                           2………………...