ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 30.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесети ноември                              две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1338 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 12.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.К.З. не се явява. За него- адвокат М..

Ответникът М.Д.Д.- ст.специалист в отдел „Общофункционален контрол“ при Дирекция „УКОРС“ не се явява, редовно уведомена. За нея- юрисконсулт Р..

 

СТРАНИТЕ - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адвокат М.: Нямаме доказателствени искания на този етап.

Юрисконсулт Р.: Представям и моля да приемете още една снимка, която е от снимковия материал в преписката. На нея се вижда водачът на автомобила, който е от вътрешната страна на вдигнатия автомобил. Искам да представя и скица от СГКК на поземления имот, съгласно която този участък, където е спряло пътното превозно средство, е второстепенна улица.

Адвокат М.: Доколкото административният орган имаше задължение да представи административната преписка в цялост, възразявам да бъде приета тази снимка, с оглед неизпълнение на това задължение. Що се касае до скицата на поземления имот не се доказва връзка между мястото, където е констатирано нарушението и съответната скица на поземлен имот и такъв логически извод няма как да бъде изведен, ето защо възразявам за нейното приемане като доказателство и считам представената скица за неотносима. Тя доказва, че съществува такъв имот, но липсва категорична връзка с мястото, на което е репатриран автомобилът.

 

СЪДЪТ намира представените от ответната страна доказателства за относими към предмета на спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Макар и несвоевременно представена, снимката следва да бъде приета, доколкото представлява част от административната преписка. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА скица на поземлен имот с идентификатор 07079.622.161, издадена от СГКК Бургас, както и снимка от 22.07.2016г., 12.03ч.

 

СЪДЪТ пристъпи към разпит на водения от ответната страна свидетел, на когото сне самоличността както следва:

 

Н.Н.М., роден на ***г. в с.Руен, с постоянен адрес ***, българин, български гражданин, неосъждан. Без родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да даде говори истината пред съда.

 

Свидетелят М.: Работя в Община Бургас, в Общинско предприятие „Транспорт“, на длъжност оператор.

Юрисконсулт Р.: Моля съдът да предяви на свидетеля протокол от 22.06.2016г.

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля протокол от 22.06.2016г., приложен на л.9 от делото.

Свидетелят М. на въпросите на юрисконсулт Р.: Спомням си за този случай. Получихме сигнал от служители на V-то районно управление, велопатрул, че има запушен автомобил. След като отидохме на място, въпросният автомобил беше паркиран като втори ред, успоредно на платното за движение, с което затрудняваше правилно паркиралия автомобил да излезе от паркомясто. Като отидохме на място господинът беше в автомобила и не можеше да излезе от пътя, имам предвид автомобила, който беше запушен. Там имаше и други спрени автомобили, но този беше като втори ред. Автомобилът беше спрял успоредно на пътното платно.

Свидетелят М. на въпросите на адвокат М.: Пред автомобила, който репатрирахме, имаше спрял микробус, а зад него имаше автомобили, но те бяха спрени по-плътно вдясно.

Адвокат М.: Моля да предявите на свидетеля снимковия материал.

 

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетеля представените по делото снимки- на л.10 и представената в днешното съдебно заседание.

Свидетелят М. на въпросите на адвокат М.: Пред репатрирания автомобил имаше спрял микробус. Той не препятстваше излизането на репатрирания автомобил. Автомобилът, който беше паркиран от външната страна, пречеше да излезе този, който беше от вътрешната страна. Не сме установявали шофьора на микробуса. Имаше някакво уширение по принцип на пътя. За свободно разминаване на два автомобила не знам, там всеки си спира където намери. Колежката разпореди този автомобил да се репатрира. Ние репатрирахме този автомобил, защото беше запушил другия, вътрешния автомобил.

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Адвокат М.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Юрисконсулт Р.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат М.: Считам, че не са налице материлноправните предпоставки за налагане на ПАМ. Липсва обозначаване на съответното място, че при паркиране в нарушение на ЗДвП, автомобилите ще бъдат репатрирани. Административният орган е репатрирал автомобила на доверителят ми преценяйки, че той препятства паркирания на първи ред и вдясно от него автомобил. От свидетеля, разпитан в предходно съдебно заседание, по безспорен начин се установи, последващо паркиране на МПС, което всъщност е затруднило и е препятствало възможността на нерепатрирания автомобил да се включи в движението. Ето защо, дори да е налице паркиране в нарушение на ЗДвП, не е налице такова нарушение, което препятства и пречи на останалите участници в движението. Това е и причината да считаме наложения ПАМ за незаконосъобразен.

Юрисконсулт Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. В настоящото производство безспорно се установи, че процесният репатриран автомобил е спрял като втори ред, успоредно на оста на пътя до паркирано друго МПС. Безспорно се установи, че автомобилът е спрял на пътното платно на улицата. Считам, че това дали е спрял отпред или отзад на паркирано МПС друг автомобил, това е ирелевантно към спора и не се установи кой от останалите МПС кога е спрял. Но безспорно се установи, че процесния автомобил е нарушил ЗДвП, той е създал невъзможност за излизане на другото паркирано МПС, поради което считам, че наложената ПАМ е правилна и законосъобразна и моля да поставите решение в този смисъл. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: