ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 26.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и шести юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1337 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ „КОМПЛЕКС“ ООД и „МИЛИАНИ“ ООД, редовно уведомени, за двамата жалбоподатели се явява адв.М.Г. с представени пълномощни, находящи се на лист 6 и лист 7 от делото, като за жалбоподателя „Милиани“ ООД се явява лично управителят на дружеството А.М..

 

         ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т. с представено пълномощно, находящо се на лист 97 от делото.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОБЩИНА БУРГАС , редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 109 от делото.

 

         Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ арх.В.В.А.-Д..

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.      

        

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения да се изслуша вещото лице.

 

        

 

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

Арх.В.В.А.-Д. –48 год., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам представеното заключение, ведно с приложенията към него, както и писмените доказателства, които съм ползвала за неговото изготвяне.

 

Адв.Г.: На стр.3 от заключението, последен абзац, сте посочили, че предходният ПУП-ЗРП за ж.к. „Изгрев“, преди този от 2015г., се явява ЗРП от 1987г. Има ли налице влязла в сила заповед на кмета на Община Бургас за преотреждане предназначението на територията в обхвата на процесните две УПИ-та? Тъй като първоначалното отреждане за УПИ-І кв.22 е за хотел, паркинг, озеленяване и КОО, след тази заповед от 1987г. има ли друга такава за промяна на това преотреждане в обхвата на процесните два имота?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: И на мен ми беше малко трудно да разбера, като последователността във времето е малко по-различна. Тези процесни два имота са позиционирани като имоти с идентификатори по кадастралната карта *** и ****. В констативно-съобразителната част на заключението съм започнала с тази хронология. Те са обособени въз основа на една разработка, т.нар. актуализация, одобрена от 2015г. с решение на Общински съвет-Бургас, където за бивши имоти, възстановени на собственици, Община Бургас предлага да бъдат обособени УПИ ІІ-372 и УПИ ІV-372 в кв.22а, като съответно за тези УПИ са нанесени в кадастралната карта имотите с горните идентификатори. Тези два УПИ, съответно имоти по КК, попадат по предходен ГУП в територията на УПИ І кв.22 по плана на ж.к. „Изгрев“. Той е кадастрален, регулационен и застроителен план и е одобрен през 1987г. Между този план от 1987г. до актуализацията, която е одобрена с решение на Общинския съвет от 2015г., на територията на кв.22 /22а (за мен има грешка в абревиатурата и номера на квартала в цялата преписка), има правени частични изменения, които подробно съм описала, както и има процедиран един план за улична регулация, който е одобрен със Заповед № 1926/07.11.2006г. и за първи път в графичната част на този план за изменение на уличната регулация, между кв.22 и кв.36 се прави промяна в отреждането на територията, която по плана от 1987г. е отредена за хотел, паркинг, озеленяване и КОО и в която попадат тези имоти, вече цитирах с номера по кадастралната карта, за които междувременно преди 2015г. в приложените по делото документи се вижда, че има влязла в сила заповед по чл.210 от ЗУТ, с която заповед са уредени отношенията между общината и тези собственици на възстановените имоти. Изведнъж с ПУР-а, който предхожда всички тези неща от 2006г.,  на тази територия й се слага ново предназначение и то е за озеленяване.

С плана за улична регулация графично е отразена промяна в предназначението на тази територия - вече за озеленяване. Т.е. няма изрична заповед, която да променя това предназначение. В текстовата част на ПУР не пише, че се променя това, нито по реда на чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, където е разписано какво се допуска да се прави с ПУР.

 

Адв.Г.: В този смисъл, да разбирам ли, че при отговора на въпроса на съда, на стр.5, цитирайки графичната част на заповедта, налична на лист 114 от делото, където пишете, че се обособява нов УПИ-VІ отреден за озеленяване и благоустрояване, сте изходили от наличната на лист 114 графична част?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. На лист 114 от делото е приложено копие от графичната част на ПУР, който коментираме, одобрен със Заповед от 2006г., видно от която предмет на разработката е територия между кв.1 и кв.22 по плана на ж.к.“Изгрев“, като съответно в тази си контакта зона, това е югоизточната част от кв.22, примерно там е разположен УПИ-І отреден по плана от 1987г. за хотел, паркинг, озеленяване и КОО. В текстовата част на заповедта, с която е одобрен този ПУР, одобрява се ПУР за кв.22,  кв.22а и кв.1 на ж.к. „Зорница“, като се урегулира съществуващата улица, която променя нейната конфигурация, като се създава допълнителен пътен изход, оформя се островче, при което се обособява нов кв.36 в ж.к.“Изгрев“, както има и изменение на северната улична регулационна линия. 

И на мен също ми беше много трудно да  го разбера, защото всичко е голяма каша.

От кв.22 веднъж се отделя част за кв.36, отделя се друга част за кв.23а, трета част остава за кв.22, но вече УПИ-VІ. Т.е. този квартал се раздробява на множество УПИ-та.

В Приложение № 3 към моята експертиза, представляващо плана от 1987г., първоначално цялата територия това е УПИ-І кв.22. Променяйки ПУР са драснали една черта на 22, променяйки го на 36, с моливче в горната част е написано УПИ-VІ и съм  посочила, в самия ПУР също нанасят УПИ-VІ,  но неясно защо променят, като там нанасят като предназначение за озеленяване и благоустрояване, при положение, че цялата тази територия преди урегулирана като УПИ-І кв.22 от 1987г. е с предназначение за хотел, паркинг, озеленяване и КОО. Оставяйки тази част в новия кв.36, заради кръстовището, остава същото отреждане от бившия УПИ-І кв.22, а на останалата територия слагат ново отреждане за благоустрояване, озеленяване и аз не мога да отговоря защо.

 През 1987г. имотът на жалбоподателите го няма. Имотът на жалбоподателите е възстановен с решение на Комисията за земята и по принцип се намира малко по-нагоре в ж.к. „Изгрев“.

Нека да съпоставим Приложение № 2 и Приложение № 3. Насложила съм на Приложение № 4 плана от 1987г., кадастралната карта и решението от 2006г. за актуализацията и на това Приложение № 4 се вижда как УПИ от първоначалната територия на УПИ-І-22 на плана от 1987г, приложено на лист 114 от делото, дефакто са се случили отделянето и обособяване на нови УПИ-та, отредени за възстановени собственици, както и  за други нужди по преценка на общината и с актуализацията от 2015г. картинката изглежда по този начин.

На Приложение № 4 съдът огради с химикал имотите на жалбоподателя, които са претърпели тези промени, които досега записвахме.

Сравнявайки с Приложение № 3, тъй като са с различен мащаб, не може да се сравни с приложената на лист 114 схема на ПУР, тъй като са с различни мащаби и в този смисъл не може да се каже къде точно се намират имотите на жалбоподателите на схемата на лист 114 от делото.

 В  Приложения №№ 4, 8, 9 и 10 съм направила комбинирани схеми, в които съм съпоставяла и нанасяла едно върху друго информация съхранявана в Община Бургас от различни планове.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Бихте ли показали къде е разположено УПИ-VІ така, както то е описано в текстовата част на обжалваното понастоящем решение на Общинския съвет.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В ПУР има УПИ-VІ кв.22, а УПИ-VІ в кв.22а няма, категорична съм. По ЗРП от 1987г. това е УПИ-І кв.22.

По т.нар. актуализация от 2015г. има кв.22а, обаче УПИ-VІ няма. Значи имаме УПИ-І, УПИ-ІІ, УПИ-ІІІ, УПИ-ІV и до там.

Преди актуализацията кв.22а няма.

Коментираме извадка от ОУП на лист 31 от делото, видно от която зона 2/Жг, източната граница е тази откъм морето. Тази източна граница се променя с процесното решение на Общински съвет-Бургас.

На Приложение № 9 съм приложила комбинирана скица, изработена от извадка от ОУП, одобрен с решение на Общински съвет от 2011г., на който са нанесени имоти с идентификатори *** и **** и това са процесните, които съм повдигнала в жълто. Те съвпадат с границите на процесните УПИ ІІ-372 и ІV-372 в кв.22а. Разликата между Приложение № 9 и Приложение №10 е, че в Приложение № 9 тази територия попада в зеления цвят и съобразно одобрен от 2011г.  ОУП и е с предназначение за озеленяване (това значи зеленият цвят), а по Приложение № 10 схемата е по ОУП в обхвата на ж.к. „Изгрев“, който е  одобрен през 2014г. и затова тази територия, която не е оцветена в зелено, а вече е за жилищни нужди,  е оцветена с този кафяв цвят.

 

 Адв.Г.: Графичната част на ОУП от 2014г. засяга  ли нашите имоти?  

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Засяга ги, защото с това изменение на ОУП в обхвата на ж.к. „Изгрев“ и конкретно тази територия, тя вече съответства на актуализацията на ЗРП, която е за жилищни нужди. Измества се тази източна граница по ОУП и се получава, че тази територия е за жилищни нужди.

 

Адв.Г.: Нямам други въпроси.

 

Юрисконсулт Х.: Във връзка със заключението на вещото лице и твърденията на същото, че не съществува УПИ-VІ в кв.22а, представям на съда становище в тази връзка, с  преписи за колегите.

Нямам въпроси към вещото лице.

 

Юрисконсулт Т.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: С процесното решение на Общинския съвет как се засягат имотите на жалбоподателите, което засягане следва да се схваща като промяна на предназначението или засягане границите на имотите; как процесното решение засяга имотите на жалбоподателите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Процесното решение касае изменение на ОУП. С ОУПланове се предвижда отреждане за територии. Той не засяга съгласно ЗУТ конкретен имот като граници  в рамките на територията. По същество с процесното решение на Общинския съвет вече се връща предходното предназначение на територията, както е било одобрено през 2011г. и тя пак става за озеленяване. Визирам от чл.104 до чл.107 вкл. от ЗУТ, които казват за какво се изготвя ОУП, а именно, съгласно тях създават се режими на определени територии с възможно последващо тяхно застрояване, ползване, но ОУП води до преки последици в ПУП за всеки един от имотите, които попадат в обхвата на даден ПУП, вече трябва да се съобразяват с предвижданията по ОУП.

 

СЪДЪТ към ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Имотът на жалбоподателя поставен и разглеждан в контекста на ОУП, как се засяга с процесното решение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Става като имот за озеленяване, а не като имотите, както са възстановени със заповед на кмета, в която имотите са индивидуализирани като УПИ-та с предназначение за застрояване и така им е направена оценка на комисията по чл.210 от ЗУТ. Заповедта е налична на лист 19 от делото.

 

          Съдът, като взе предвид изготвеното заключение по съдебно-техническата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице арх.А.-Д., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 1244лв., 400лв. от които да се изплатят от внесения депозит. За разликата от 844лв. в днешно съдебно заседание на ръка е платена на вещото лице сума в размер на 422лв. от жалбоподателя „МИЛИАНИ“ ООД, поради което остатъкът от 422лв. следва да се заплати в 7-дневен срок, считано от днес, от жалбоподателя „КОМПЛЕКС“ ООД.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Други доказателства няма да сочим.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Г.: Моля да отмените обжалваната заповед, да ни присъдите разноските по делото и да ми се даде възможност да представя защита в писмен вид.

 

Юрисконсулт Т.: Поддържам писменото становище, което съм представила.

 

Юрисконсулт Х.: Поддържам становището на колегата представляващ Общинския съвет, поради което моля жалбата да се отхвърли като неоснователна.

 

Съдът дава на пълномощника на жалбоподателите 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: