ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,24.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и четвърти октомври             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1337 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.16 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ „КОМПЛЕКС“ ООД и „МИЛИАНИ“ ООД, редовно уведомени, за двамата жалбоподатели се явява адв.М.Г. с представени пълномощни, находящи се на лист 6 и лист 7 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Т. с представено пълномощно, находящо се на лист 97 от делото

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОБЩИНА БУРГАС , редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Х., представя днес пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Г.: Поддържаме жалбата. Моля да приемете приложените към нея писмени доказателства, административната преписка и материалите по административно дело № 8/2016г. на Административен съд-гр.Бургас, приложено по делото.

Други доказателства на този етап няма да ангажирам.

 

         Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представената административна преписка.

Представям и моля да приемете доказателства под опис с препис за ответната страна.

         Нямам други доказателствени искания.

 

         Юрисконсулт Х.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания.

 

         Адв.Г.: По представените днес доказателства, моля да имате предвид, че Заповед № 1926/07.11.2006г. за одобряване на изменение на ПУП-ПУР съм приложила към настоящата жалба, с която е сезиран съда и считам, че не е необходимо да я приемаме отново като доказателство.

Що се отнася до приложената графична част към заповедта, представена в днешно съдебно заседание, оспорвам отразеното в скицата записване, че УПИ ***, където попадат процесните имоти, е с отреждане за благоустрояване и озеленяване. Надписът, че този имот е отреден за благоустройство и озеленяване не съответства на действащия към 2006г. застроителен план. В тази връзка, както сме изложили в жалбата и както може сам да се убеди Съда от съдържанието на заповедта от 07.11.2006г., същата касае единствено изменение на улична регулация, а не отреждането на процесния терен. Предходната заповед, за която е представена в днешно съдебно заседание графичната част, а именно Заповед № 856/30.07.1987г., представената е предхождаща ОУП и това е последното предвидено отреждане от действащия застроителен план на жк „Изгрев“, с което процесната територия е отредена за високо жилищно строителство. След 1987г. до приемане на ОУП няма друго отреждане на процесните имоти. Най-малкото чисто правно не би могло с план за улична регулация да се промени отреждането на имота.

Твърдим, че между 1987г. и 2006г. няма друг застроителен план, с който да е предвиден терен за благоустрояване и озеленяване така, както е отразено в графичната част.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от Общински съвет гр.Бургас, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с вземането на процесното решение, както и представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Т. писмени доказателства, същите подробно описани в съпровождащата ги молба.

 

ПРИЛАГА към настоящото дело административно дело № 8/2016г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Няма да сочим други доказателства.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Г.: Моля да уважите жалбата, като прогласите за нищожно оспореното пред Вас Решение № 7-23/26.01.2016г., като присъдите понесените от доверителите ми разноски, за което представям списък на разноските по чл.80 от ГПК.

Моля да ни предоставите възможност за писмени бележки по същество.

 

Юрисконсулт Т.: Моля да оставите в сила оспорваното решение на Общински съвет гр.Бургас.

Ще представя писмени бележки в указан от Вас срок, като моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

 

Юрисконсулт Х.: Поддържам становището на колегата юрисконсулт Т..

 

Съдът даде на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.26 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: