ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1221                 31 май 2018 година                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, VІІІ- ми състав, в закрито заседание на тридесет и първи май, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

 

като разгледа  административно дело номер 1336  по описа за  2018 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:            

Производството е образувано по жалба на Д.А.М. *** с искане за спиране предварителното изпълнение на заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0282-000153 от 26.05.2018 г. на полицейски инспектор в Районно управление/РУ/ Карнобат  при ОД МВР Бургас, с която, на основание чл.171, т.2а, б. „а“ от Закона за движението по пътищата/ЗДвП./ е прекратена регистрацията на ППС  за срок от 1/една/ година, считано от 26.05.2018 г.,  а именно за 365 дни. Отнето е свидетелство за регистрация на МПС №008004812 и два броя регистрационни табели за лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Шаран“ с рег.№А5169НК.

Съдът намира, че жалбата е недопустима за разглеждане по същество по следните съображения:

Предмет на разглеждане в настоящото производство е искане за спиране на допуснато по силата на закона предварително изпълнение на заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0282-000153 от 26.05.2018 г. на полицейски инспектор в Районно управление/РУ/ Карнобат при ОД МВР Бургас, издадена на основание чл.171, т.2а,б. „а ЗДвП.

Съобразно чл.172, ал.5 и 6 ЗДвП обжалването на заповедите, с които се налага принудителна административна мярка/ПАМ/ по чл.171 ЗДвП се извършва по реда на АПК. Подадената жалба не спира изпълнението на приложената административна мярка.

Недопустимо е, в настоящото производство, без да е образувано такова по оспорване на заповедта за прилагане на принудителна административна мярка №18-0282-000153 от 26.05.2018 г., независимо, че в жалбата-искане е посочено, че М. е оспорила заповедта като е депозирала жалбата чрез административния орган, да се иска отмяна на предварителното й изпълнение. Условие за произнасяне по реда на чл.166 АПК е наличието на образувано производство по оспорване на административния акт. В конкретния случай такова липсва.

В хипотезата на чл.171 ЗДвП е недопустимо образуване на отделно производство, по което предмет на разглеждане е само искане за спиране предварителното изпълнение на административния акт. В случая не намира приложение текста на чл.60, ал.4 АПК, тъй като тази норма е относима само за случаи, при които предварителното изпълнение е допуснато с разпореждане на административния орган, каквато настоящата хипотеза не е.  

В хода на образувано производство по оспорване на  заповедта, с която е приложена ПАМ, може да се поиска спиране на предварителното изпълнение на същата, съобразно условията на чл.166, ал.2 АПК.

При това положение и поради липса на предмет, жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.1 АПК, Административен съд Бургас, VІІІ- ми състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на  Д.А.М. *** с искане за спиране предварителното изпълнение на заповед за прилагане на принудителна административна мярка №18-0282-000153 от 26.05.2018 г. на полицейски инспектор в Районно управление/РУ/ Карнобат  при ОД МВР Бургас, с която, на основание чл.171, т.2а, б. „ а“ от Закона за движението по пътищата/ЗДвП./ е прекратена регистрацията на ППС  за срок от 1/една/ година, считано от 26.05.2018 г.,  а именно за 365 дни. Отнето е свидетелство за регистрация на МПС №008004812 и два броя регистрационни табели за лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Шаран“ с рег.№А5169НК.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1336 по описа за 2018 година на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба в 7 - дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                          СЪДИЯ: