ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 29.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети септември             две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1336 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА В.Д.Р., редовно призована, не се явява. За нея - адв. К., с представено по делото пълномощно. 

         За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Кмет на Община Несебър, редовно призован, явява се старши юрисконсулт Н.-Б., с представено по делото пълномощно.

          В залата се явява вещото лице С.И..

 

          По хода на делото:

          АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

          ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се даде ход на делото.

 

          С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         По делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 18.09.2015 г. – т. е., в законоустановения по чл. 199 от ГПК 7-дневен срок.

 

         АДВ. К.: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се изслуша вещото лице.

 

         Съдът, с оглед становището на страните

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице на което СНЕМА самоличност както следва:

         С.Ж.И. – ** г., българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

         АДВ. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме така представеното писмено заключение.

         ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

         Съдът поради липсата на формулирани към вещото лице допълнителни въпроси и по експертизата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението по изготвената съдебно-техническа експертиза, като ОПРЕДЕЛЯ на вещото лице С.Ж.И. възнаграждение в размер на 244.72 лв., 150 лв. от които платими от внесения предварителен депозит.

         УКАЗВА на жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес да внесе по сметка на Административен съд - Бургас сумата от 94.72 лв., представляваща доплащане по изготвената и приета от съда съдебно-техническа експертиза. В случай на неизпълнение на указанието, в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

         АДВ. К.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Моля да бъдат приети като доказателства по делото Наредба № 10 за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и извлечение от партидата на жалбоподателя, видно от които процесният обект е деклариран като търговски обект.

         АДВ. К.: Не възразявам да се приемат така представените доказателства още повече, че наредбата е обнародвана в сайта на Община Несебър.

 

         Съдът, с оглед заявеното от страните и по доказателствата

 

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените от процесуалния представител на ответника документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. К.: Моля да отмените обжалваната от доверителя ми заповед на основанията посочени в подробно изброените нарушения на материалния закон. Въпросният обект е временна постройка на допълващо застрояване и е вече въпрос на тълкуване на закона.

         ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Моля да постановите решение, с което да потвърдите издадената заповед от кмета на Община Несебър като правилна и законосъобразна по следните съображения: установи се в производството по делото, че е налице поставяем обект, който е поставен в нарушение на условията за разполагане на поставяеми обекти подробно описани в Наредба № 10 на Община Несебър. В хода на съдебното производство не се представиха доказателства, видно от които да е издадено разрешение за поставяне на процесния обект.

Поради това, моля да постановите решение, с което да се остави в сила заповедта като правилна и законосъобразна.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: