ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 03.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД             ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети февруари                                     две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1336 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА В.Д.Р., редовно призована, се представлява от адв. К., с представено по делото пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Кмет на Община Несебър, редовно призован, представител не се явява.

 

          По хода на делото:

          АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

        

          С оглед становището процесуалния представител на жалбоподателя и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Съдът ДОКЛАДВА, че към настоящия момент с оглед предоставената възможност от предходно съдебно заседание, жалбоподателят не е формулирал доказателствени искания.

         Съдът, с оглед формулирано в предходно съдебно заседание искане от процесуалния представител на жалбоподателя за конституиране в качеството на заинтересована страна на останалите съсобственици в поземления имот, намира следното:

         Настоящото производство е образувано от жалбоподателката Р. против заповед на кмета на Община Несебър за премахване на преместваем обект, представляващ „павилион”. В този смисъл административното производство се развива между административния орган – кмет на Община Несебър и жалбоподателя В.Д.Р.. 

В административната преписка се съдържат данни, съгласно които може да се направи обосновано предположение, че собственик на павилиона, който е предмет на оспорвания акт е единствено и само жалбоподателката В.Р.. В този смисъл и същата е адресат на производството по премахване на преместваемия обект, с оглед на което съдът намира, че страни в производството следва да бъдат само административният орган и лицето, по отношение на което възникват задължения за премахване на твърдяния за незаконносъобразно поставен преместваем обект. Останалите физически лица независимо от обстоятелството, че се явяват съсобственици в поземления имот, поради обстоятелството, че същите не са такива и по отношение на преместваемия обект, не съставляват заинтересовани страни, тъй като в резултат на оспорената заповед за тях не възникват нито права, нито задължения. Освен това, с оспорения административен акт не се засягат техни права или законни интереси.

         Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТКАЗВА да конституира посочените в оспорената заповед физически лица – съсобственици в ПИ с идентификатор 61056.501.331 по КК на с. Равда, Община Несебър като заинтересовани страни.

 

         АДВ. К.: Господин Председател, с оглед дадените ми указания, правя искане за допускане на съдебно-техническа експертиза със задачи, които съм формулирал в нарочна писмена молба, която представям.

 

         Съдът след запознаване с така депозираната молба и с формулираното в нея искане за допускане на съдебно-техническа експертиза с конкретно поставени въпроси, намира искането за процесуално допустимо, а въпросите за относими към предмета на спора.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с материалите по делото, извърши проверка на място, а при необходимост и в Община Несебър, да отговори на въпросите формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя, в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 150 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес по сметка на Административен съд – Бургас, като в указания срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

         ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.Ж.И., който следва да бъде уведомен за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 19.05.2015 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: