ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 28.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми октомври              две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1336 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:26 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА В.Д.Р., редовно призована, се представлява от адв. К., с представено от днес пълномощно.

         За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ – Кмет на Община Несебър, редовно призован, представител не се явява.

 

          По хода на делото:

          АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

        

          С оглед становището процесуалния представител на жалбоподателя и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Производството е образувано по жалба от В.Д.Р. против Заповед № 1019/03.06.2014 г. на Кмет на Община Несебър, с която е отказано на жалбоподателя в срок до 20.06.2014 г. да предприеме необходимите действия по премахването на преместваем обект, именуван в заповедта като „Павилион № 2”, находящ се в ПИ 61056.501.331 по КК на с. Равда.

 

         АДВ. К.: Поддържам изцяло жалбата. Подробно сме изложили съображения в жалбата за незаконосъобразността на издадения административен акт. В самото производство не са конституирани всичките собственици на недвижимия имот, в който е поставен преместваемият обект. Адресите на същите са известни на административния орган, което е отразено и в самата заповед.

         По наше мнение считаме, че същите се явяват заинтересовани лица, тъй като административният орган по никакъв начин не е удостоверил чия собственост е процесният павилион. За да приеме, че е собственик жалбоподателя, той се базира само на една молба от неизвестно за нас лице, което е посочило В.Р. като собственик на процесния обект.

         В самата заповед се съдържат данните за имота. Същият е наследствен и всичките собственици са упоменати в удостоверението за наследници и в самата заповед. С оглед установяване на обективната истина и незасягане на чужди интереси считаме, че същите лица следва да бъдат конституирани в настоящото производство. Други доказателства няма да соча.

 

         Съдът, с оглед заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя искане за конституиране в качеството им на заинтересовани лица на останалите съсобственици в ПИ с идентификатор 61056.501.331 по КК и КР на с. Равда, Община Несебър ще се произнесе с надлежен съдебен акт в закрито заседание.

         По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като доказателства по делото.

         На основание чл. 171, ал. 4 от АПК, съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че за някои обстоятелства, които са от значение за делото не сочи доказателства. В случая, в сезиращата съдът жалба е заявено твърдение за незаконосъобразност на оспорената заповед предвид обстоятелството, че въпросният преместваем обект съставлява склад, а не както е описано в оспорената заповед „Павилион № 2”. В тази връзка съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че по отношение на така заявеното от него твърдение не са ангажирани доказателства.

         Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя, в срок до следващо съдебно заседание да ангажира доказателства, в т.ч. и чрез ангажиране на съдебно-техническа експертиза в подкрепа на всички заявени в жалбата твърдения.

 

         С оглед предоставената възможност за ангажиране на допълнителни доказателства, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.02.2015 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните редовно призовани.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: