ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

              Номер 1178         Година 17.07.2012        Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, десети състав, на седемнадесети юли две хиляди и дванадесета година в закрито  заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административен характер дело номер 1336 по описа за 2012 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е образувано по повод жалба от М.К.Т. с ЕГН: ********** ***, чрез адв.Н.К. от САК против решение № 40-30/21.03.2012г. на Директора на ТД на НАП гр.Бургас. С решението е оставено без разглеждане, като недопустимо, подаденото от жалбоподателя искане вх.№ 3108/21.02.2012г.. В жалбата се прави искане да се отмени оспореното решение и да се върне преписката на органа издал заповед за възлагане на ревизия.

С разпореждане № 3411/18.06.2012г. жалбата е оставена без движение, като е указано на жалбоподателя, че в 7 – дневен срок от уведомяването следва да заплати държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд гр.Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ, с изрично отбелязване, че при неизпълнение на указанията в срок жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено. Жалбоподателя е уведомен за указанията на съда, чрез процесуалния му представител, като съобщението за указанията на съда е получено лично от адв.К. на 03.07.2012г., поради което срока за отстраняване на нередовностите по жалбата изтича на 10.07.2012г.. В определения срок, а и до настоящия момент нередовностите по жалбата не са отстранени, поради което същата на основание чл.151, ал.2 от ДОПК, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.   

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М.К.Т. с ЕГН: ********** *** против решение № 40-30/21.03.2012г. на Директора на ТД на НАП гр.Бургас.

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1336 по описа за 2012г. на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: