ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 11.10.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети октомври                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ:     1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

2. ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: М.В.Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1335 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:21аса се явиха:

 

Протестиращата Окръжна прокуратура Бургас, се представлява от прокурор Христо Колев.

За ответника Общински съвет Сунгурларе, редовно призован, няма представител

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас против Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Сунгурларе, приета с решение № 177/27.12.2012г. обективирано в протокол № 17 на Общински съвет гр. Сунгурларе, а в условията на евентуалност прокуратурата е протестирала разпоредбите на чл.3; чл.4, ал.1, т.3; чл.4, ал.1т.5, б.е, чл.4,ал.1, т.9 вр. с чл. 19, ал.1; чл.10, ал.1, т.6, б.б; чл.19, ал.5 от същата Наредба, с искане тези разпоредби да бъдат отменени като незаконосъобразни.

 

Становище по протеста и доказателствените искания:

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Поддържам протеста както в неговата цялост относно цялата Наредба, така и алтернативното оспорване на разпоредбите, съдържащи се в чл.3; чл.4, ал.1, т.3; чл.4, ал.1т.5, б.е, чл.4,ал.1, т.9 вр. с чл. 19, ал.1; чл.10, ал.1, т.6, б.б; чл.19, ал.5 от същата Наредба.

Предвид факта, че не е изяснен изцяло въпросът дали е била обнародвана оспорената Наредба и спазени ли са изискванията на чл. 26 и чл.28 от ЗНА, считам, че следва да се изиска допълнителна справка от община Сунгурларе в тази връзка.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че с разпореждане от 04.07.2018г. е задължил ответника в 7-дневен срок от съобщаването да представи административната преписка, в това число и доказателства за спазването на изискванията на чл. 26 и чл.28 от ЗНА. Съобщението е прието на 31.07.2018г. от самия председател на Общинския съвет и до настоящия момент по делото не е изпратена преписката, съгласно разпореждането на съда от 04.07.2018г., поради което съдът счита, че следва повторно да задължи ответника да представи пълната административна преписка по приемане на обжалваната Наредба, в т.ч. да представи доказателства за спазването на чл. 26 и чл.28 от ЗНА. За това, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА председателя на Общински съвет Сунгурларе, в 3-дневен срок от съобщаването, да представи по делото пълната административна преписка по приемане на обжалваната Наредба, в т.ч. да представи доказателства за спазването на чл. 26 и чл.28 от ЗНА.

В случай, че липсват доказателства за обявяване на проекта за Наредба, както изисква чл. 26 от ЗНА, председателят на Общински съвет Сунгурларе следва изрично да посочи това обстоятелство на съда, в писмен вид.

ПРЕДУПРЕЖДАВА председателя на Общински съвет Сунгурларе, че при неизпълнение на вмененото от съда задължение в срок, ще му бъде наложена глоба на основание чл. 91, ал.1, във вр. с чл. 89, т.2 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 08.11.2018 от 10:10ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: