О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

гр.Бургас , 29.06.2012г.

 

 

 

 

Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети юни две хиляди и дванадесета година в състав:

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело №1335 по описа за 2012г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по повод жалба, подадена от „ПС Груп”АД гр. София, представлявано от Р.Д.Д. срещу Решение №089, взето с протокол №7 от 27.03.2012 година на ОбС Приморско, с което е дадено съгласие за допускане изменение на ПУП- ПРЗ в частта ПР, в обхват поземлени имоти с идентификатори 58356.506.342, 58356.506.489 и част от имот с идентификатор 58356.506.490 по КК на гр. Приморско при следните условия: да се осигури 100% от необходимото паркиране в рамките на имота; да се осигури необходимо озеленяване в северната част на имота върху изпълненото такова; да се осигури отстоянието от минимум 2м. на застроителната линия от източната регулация.

Съдът, намира оспорването за недопустимо, поради липса на акт, подлежащ на съдебен контрол.

 С оспореното решение, не се създават права или задължения или непосредствено не се засягат права, свободи или законни интереси на граждани или организации.

Даденото с него съгласие на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 ЗМСМА, вр. чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ  представлява част от процедурата по изменение на ПУП, поради което не е индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 5 АПК и не подлежи на самостоятелен съдебен контрол. На съдебен контрол по чл. 145 и сл. АПК подлежи актът за изменение на подробния устройствен план и всички възражения и доводи на жалбоподателя следва да бъдат направени в производството по обжалване на това изменение.

Ето защо и на осн. чл. 159 т.1 и чл. 160 АПК, Административен съд гр. Бургас, ІV състав,

 

                                О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата , подадена от „ПС Груп”АД гр. София, представлявано от Р.Д.Д. срещу Решение №089, взето с протокол №7 от 27.03.2012 година на ОбС Приморско, с което е дадено съгласие за допускане изменение на ПУП- ПРЗ в частта ПР, в обхват поземлени имоти с идентификатори 58356.506.342, 58356.506.489 и част от имот с идентификатор 58356.506.490 по КК на гр. Приморско при следните условия: да се осигури 100% от необходимото паркиране в рамките на имота; да се осигури необходимо озеленяване в северната част на имота върху изпълненото такова; да се осигури отстоянието от минимум 2м. на застроителната линия от източната регулация.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1335 по описа на Административен съдБургас за 2012 година.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването.

 

 

 

СЪДИЯ:………………………………