ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 09.02.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На девети февруари                                            две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:  Станимир Христов                               

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  1335  по описа за  2009 година.                     

На именното повикване в  13,00 часа се явиха:

 

ЖалбоподателятПроксима Файненс ООД - редовно призован, се представлява от адв. К..

Ответникът - директор на Дирекция „ОУИ” – гр. Бургас-редовно призован, се представлява от юк. М.

В залата се явява прокурор Станимир Христов от  Бургаска окръжна прокуратура, който на основание чл. 16 от АПК предявява искане за конституиране на прокуратурата на Република България като страна в производството, с оглед защитата на обществения интерес.

Съдът намира, че искането е основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА прокуратурата на Република България  като страна в производството.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Проксима Файненс” ООД срещу РА № 900414/18.06.2009 г.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата както и доказателствените искания към нея.

 

ЮК. М.В: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Възразявам срещу искането за допускане на експертизи и свидетели.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че жалбата е подадена от лице с надлежна процесуална легитимация в законоустановения срок, поради което е процесуално допустима. Моля да приемете представените с административната преписка писмени доказателства. Не се противопоставям на искането за допускане на съдебно-оценъчна и съдебно икономическа експертизи, като считам, че въпросите са относими. Не се противопоставям на искането за довеждане на свидетели за разпит.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. К.: Можете ли да конкретизирате кои два нотариални акта имате предвид в първата задача от доказателствените си искания?

 

ОТГОВОР НА АДВ. К.: Не нося цялата преписка, но предполагам, че съм имал предвид нотариалните актове цитирани в стр. 2 от жалбата. Ще направя сверка и ще ги уточня в писмена молба.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. К.: Кои свидетели искате да бъдат разпитани?

 

ОТГОВОР НА АДВ. К.: Моля да се разпитат Т.С.и А.С. Не държа на разпита на Й.И.Й.. Същите говорят английски език.

 

С оглед становищата на страните и като има предвид, че производството е по чл. 122 и 124 от ДОПК съдът намира, че следва да уважи искането за допускане до разпит на двамата свидетели, като процесуалната стойност на техните показания ще бъде ценена с крайния съдебен акт на Административния съд.

По отношение на искането за извършване на експертизи, съдът намира че по т. 1 от искането – втората подзадача, описана на стр. 5 и 6 от жалбата, жалбоподателят е формулирал искане за установяване на факти, които са от компетентността на съда и не изискват специални знания за тяхното установяване.

По изложените съображения съдът намира, че следва да допусне две експертизи – съдебно-оценителна и съдебно-счетоводна експертизи, като първата е със задачата формулирана в т. 1 - първа подзадача от доказателствените искания, а именно да се изготви оценка на недвижими имоти, като указва на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да уточни изрично с нарочна писмена молба кои нотариални актове има предвид и кои имоти.

Втората експертиза - съдебно-счетоводната, следва да бъде със задачата формулирана в т. 2 от доказателствените искания на жалбоподателя.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото.

ДОПУСКА ДО РАЗПИТ ПРИ ДОВЕЖДАНЕ Т.С.  и А.С. – граждани на Република Исландия.

НАЗНАЧАВА ПРЕВОДАЧ на двамата граждани за следващото съдебно заседание – А.Г.

ОПРЕДЕЛЯ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРЕВОДАЧА,  вносимо от жалбоподателя в 20-дневен срок от днес в размер на 180 лв. по сметка на Административен съд – гр. Бургас.

Преводачът да бъде уведомен за назначаването си след внасяне на определения депозит.

ДОПУСКА СЪДЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА със задачата формулирана от жалбоподателя в т. 1, подточка 1 от жалбата – л. 5.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 400 лв., вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – гр. Бургас.

НАЗНАЧАВА вещо лице П.Ш.

Вещото лице да бъде уведомено за назначаването си след получаване на уточняващата молба, в която са индивидуализирани имотите, съгласно указанията на съда и нотариалните актове, както и след внасяне на определения депозит.

ДОПУСКА СЪДЕБНО-СЧЕТОВОДНА ЕКСПЕРТИЗА със задачата формулирана в т. 1 от доказателствените искания в жалбата.

НАЗНАЧАВА вещо лице С. В. А.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 350 лв. вносими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – гр. Бургас.

СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за  20.04.2010 г. от 14,45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,15 часа.

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: