ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 15.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На петнадесети ноември                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1334 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Б.С.Д., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат С., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника – началник РО НСК Бургас при РДНСК ЮИР редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Алексиева, надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За заинтересованата страна М.С.Г., редовно призована, се явява представител по пълномощие адвокат В.В., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За заинтересованата страна – главен архитект на Община Поморие, редовно призован, няма представител.

 

Съдът констатира, че в списъка на заинтересованите лица представен от ответника фигурират главния архитект на община Поморие и М.С.Г.. Същевременно, от представените по делото писмени доказателства се установява, че М.С.Г. е прехвърлила на сина си С. Р.Г. самостоятелен обект в сграда, ведно със съответното право на строеж, съгласно нотариален акт на л. 19 и л.20 от делото, а съгласно друг нотариален акт, жалбоподателят Б.С.Д., Л.М.Д., М.С.Г. и Р.Р.Г. продават на етажния си съсобсвеник С. Р.Г. всеки от своите собствени части от общите части на сградата.

Тези данни са индиция, че заинтересовано лице по делото не е само М.С.Г.. Останалите лица, посочени по-горе извън конституираното заинтересовано лице е възможно да са заинтересовани страни по смисъла на чл. 149, ал.2, т.3 от ЗУТ. За това съдът счита, че следва да отложи делото в много кратък срок, след като установи дали тези лица притежават ограничени вещни права в сградата, по отношение на която има издаден акт за узаконяване на надстройка, описана по начина, по който се съдържа в диспозитива на обжалваната заповед и ответникът да посочи техните точни имена и адрес за призоваване.

По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

ОТЛАГА същото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.12.2016г. от 9.20ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 3-дневен срок от днес да представи по делото документ за собственост, въз основа на който е придобил правото на собственост върху поземления имот .

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от днес, да представи по делото пълен списък със заинтересованите лица, като се съобрази с данните посочени по-горе.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: