ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 13.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тринадесети декември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1334 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 9:20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Б.С.Д., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат С., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За ответника – началник РО НСК Бургас при РДНСК ЮИР редовно призован, не се явява представител.

За заинтересованите страни М.С.Г. и Р.Д.С., редовно призовани, се явява представител по пълномощие адвокат В.В., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

За заинтересованата страна – главен архитект на Община Поморие, редовно призован, няма представител.

Заинтересованата страни С.Р.Г., редовно призован не изпраща представител.

Заинтересованата страна Л.М.Д., редовно призована, се явява лично.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА страните и на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по жалба против заповед №ДК-10-ЮИР-24/05.05.2016г. на началника на РДНСК ЮИР, с която е отменен като незаконосъобразен акт за узаконяване № 3 от 26.07.2013г. на главния архитект на община Поморие, с който е узаконен строеж „Задигане на покрива върху съществуваща стреха на жилищна сграда и промяна наклона в тази част на покрива”, находящ се в УПИ ІІІ-469, кв. 53 по плана на гр. Поморие на името на жалбоподателя Б.Д., ведно с одобрените инвестиционни проекти – заснемане.

 

В залата се явява юрисконсулт А.К., пълномощник на ответника.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че жалбата сезирала административният орган – РДНСК ЮИР, е депозирана на 13.11.2014г. Заповедта, която се обжалва е постановена година и половина по-късно на 05.05.2016г.

Във Върховен административен съд по искане на главния прокурор е образувано тълкувателно дело №4 от 2016г. С разпореждане от 15.06.2016г. на председателят на ВАС е образувано посоченото тълкувателно дело, с искане общото събрание на съдиите от ІІ колегия на ВАС да се произнесат по следните въпроси:

1.Какъв е правният характер на срока по чл.216, ал.7 от ЗУТ. – преклузивен или инструктивен, в който началника на РДНСК или упълномощено от него лице, следва да се произнесе по постъпилите жалба или протест, заедно с административната преписка по обжалвания акт.

2.Какви са правните последици при непроизнасяне в срок от страна на началника на РДНСК или упълномощеното от него длъжностно лице по жалбата или протеста по данни на основание чл.216 от ЗУТ.

Тъй като процесният спор изисква такъв тип преценка, каквато е поставена на разглеждане по това тълкувателно дело, защото редът, по който е издаден обжалвания акт е именно този по чл.216 от ЗУТ и защото в конкретния случай административния орган се е произнесъл много дълго след изтичането на чл. 216, ал.7 от ЗУТ.

 

АДВОКАТ С. – След така направения доклад от съда, считам, че е по-добре да се спре сега делото. За да докажем твърденията си ще искаме допускане на съдебно-техническа експертиза, но в зависимост от произнасянето на ВАС, бихме могли евентуално да икономисаме разноските за експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Като представител на административния орган не мога да не се противопоставям на искането за спиране. Позицията ни е да се противопоставим на спирането.

АДВОКАТ В. – Ние искаме да се приключи делото и да се решава по същество, защото докато няма трайно решение, жалбата си е редовна и може да се гледа от съда. Не е казано какви ще са последиците.  Трябва да се съберат доказателства и да се решава, от къде да знам тези от горе какво ще решат.

 

Съдът счита, че въпросът, който е поставен за разглеждане по тълкувателно дело № 4/2016г. по описа на ВАС пряко касае процесния спор, тъй като и в настоящия случай, преди разглеждане на спора по същество, е необходимо да се извърши преценка относно срока по чл.216, ал.7 от ЗУТ, тъй като в процесния случай този срок е многократно просрочен и с оглед тази преценка да се направят изводи за последиците от непроизнасяне на административния орган във визирания срок. Тази преценка съдът следва да направи преди да се произнесе по съществото на спора, за това съдът счита, че производството по настоящото дело следва да бъде спряно до произнасяне на Общото събрание на съдиите от колегиите на ВАС по тълкувателно дело № 4/2016г.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по адм.д. № 1334/2016г. по описа на Административен съд - Бургас до постановяване на тълкувателно решение по тълкувателно дело № 4/2016г. на Общото събрание на съдиите от Върховен административен съд.

Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщаването, който срок за присъстващите в залата страни тече от днес, а за останалите - от съобщаването.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.35 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: