ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 19.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На деветнадесети септември                   две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1333 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.Р., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат С., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М., надлежно упълномощен с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на А.С.Р. против Акт за установяване на задължение по декларация № СВ_АСР-1-1/13.04.2016 г., издаден от орган по приходите в дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас, потвърден с решение № 94-01-16070/5/20.06.2016 г. на директора на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас, с искане за отмяната му като необоснован и незаконосъобразен поради неправилно приложение на материалния закон.

АДВОКАТ С.: Нямам възражение по доклада.

От името на доверителя ми поддържам жалбата с подробно изложените в същата съображения. Считаме, че същият е изпълнил задължението и в законоустановения срок е декларирал притежавания от него имот.

Тъй като в акта липсват мотиви, поради които е определено това задължение, с оглед становището на ответника ще ангажираме евентуално доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата.

Към настоящия момент нямам доказателствени искания.

Относно твърдението за липса на мотиви, такива се съдържат в решението на по-горната инстанция, в които е наблегнато, че дължимостта на установените вземания се обосновава с приложения по преписката документ – удостоверение, съгласно който сградата е завършена към 31.03.2001  г. В този смисъл, дори да има пропуск при издаване на акта и същият да е беден откъм мотиви, то пак казвам, такива се съдържат в решението на административната инстанция.

Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда.

УКАЗВА на жалбоподателя на основание чл. 163, ал. 3 АПК, че носи доказателствената тежест за установяване на съществуването на фактите и обстоятелствата, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

На основание чл. 170, ал. 1 от АПК УКАЗВА  на ответника, че трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

С оглед определените задължения за данък сгради и такси смет на жалбоподателя с оспорените актове, касаещи петгодишен период – 2011-2015 г., намира че следва да даде указания на ответника за попълване на административната преписка с необходимите доказателства.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника задължението и му предоставя възможност до следващо съдебно заседание да представи по делото в заверен препис необходимите за изясняване на спора от фактическа страна доказателства, а именно: актовете, въз основа на които са определени задълженията за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за периода 2011-2015 г. в актуалните им редакции – съответната наредба на Общински съвет Бургас и издадените от кмета на община Бургас заповеди на основание чл. 63, ал.2 от ЗМДТ и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА; как е определен размерът на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци по декларацията с АУЗД за посочения период, в т. ч. върху какъв размер данъчна оценка на имота за съответната година са определени задълженията и  как е формирана такса битови отпадъци; документи, удостоверяващи фактическото предоставяне на всеки един компонент от услугите, за които се събира такса битови отпадъци по отношение на имота, собственост на жалбоподателя за посочения период и други доказателства.

ДАВА възможност на жалбоподателя до следващо съдебно заседание да ангажира доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 05.12.2016 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: