ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 05.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На пети декември                                   две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1333 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.Р., редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА представените от ответната страна писмени документи по опис съгласно указанието на съда от предходно съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да бъде приета административната преписка. Като допълнение представям някои допълнителни книжа, касаещи предоставянето на услугата „обезвреждане в депа” за периодите в акта.

 

СЪДЪТ, като намери, че следва да приеме като доказателства представените писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника по опис, находящ се на л. 88 от материалите по делото, както и днес представените такива за доказване извършването на услугите по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или в други съоръжения, за посочените в акта периоди: справка-решение от 25.11.1975 г.; нотариален акт № 77, том ІІ, рег. 4399, дело № 175/2009 г. по описа на нотариус В.Д.; придружително писмо изх. № 8026/08.10.2015 г. и заповед № РД-147/24.09.2015 г., издадена от Директора на РИОСВ – Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Поради липса на доказателствени искания съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо съдия, с оглед съдържанието на жалбата, считам, че издаденият акт е законосъобразен. Основният спор по това административно дело е дали процесният имот е завършен, както е отбелязано в решението на административната инстанция. По преписката има удостоверение, издадено на 18.02.2016 г., което от правна страна се характеризира като официален документ. В удостоверението изрично е записано, че сградата е завършена още към 2001 г., поради което имотът на жалбоподателя е облагаем и съответно дължи установените вземания за периодите в акта. Колкото до такса битови отпадъци, в жалбата не се съдържат твърдения, че услугата не е предоставена, но независимо от това сме приложели доказателства – протоколи за извършена работа, пътни лист, както и съответните заповеди на кмета, видно от които районът, в чийто обхват се намира имотът, е включен в заповедите.

С оглед на изложеното моля да потвърдите акта и в полза на Община Бургас да бъде присъдено възнаграждение за юрисконсулт.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: