ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 27.02.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и седми февруари                  две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1333 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

За „Белинвест” ООД се явяват адвокати О. и М. с приложено по делото пълномощно.

За ответника - кмет на Община Созопол се явява адвокат Й.. надлежно упълномощен.

 

Адвокат О. – Да се даде ход на делото.

Адвокат М. – Да се даде ход на делото.

Адвокат Й. – Да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на „Белинвест” ООД против мълчалив отказ на органа по приходите при община Созопол да се произнесе по заявление вх. № 7-26-00-461/12.11.2013г. с акт за връщане на недължимо платени по актове за установяване на задължения по декларации от 16.11.2012 г. суми.

По делото е постъпила административната преписка.

 

Адвокат О.- Правя уточняване на първоначално подадената жалба, че същата следва да бъде разгледана като подадена срещу АПВ № 009/04.06.2014г., предвид следното: пред съда беше депозирана жалба против мълчалив отказа на органа по приходите за произнасяне на заявление за дължимо платени суми и по него беше образувано адм.д.№67/2014г., което приключи с определение за недопустимост, поради неизчерпан ред за оспорване, като съдът беше указал на кмета на община Созопол да осъществи контрол по законосъобразност на мълчаливия отказ. След изпращане на преписката в Общината, изтече 60-дневния срок по закон, в който контролиращия орган - кмета не се произнесе. Затова ние депозирахме жалбата по мълчалив отказа, по която е образувано настоящото дело. Мълчаливият отказ е обжалван пред съда на 09.06.2014г. Междувременно органът по приходите, служител в отдел МДТ Созопол се е произнесъл с изричен акт, а именно АПВ 009/04.06.2014г. Срещу този акт също подадохме жалба, която е изпратена по пощата на 01.07.2014г. – в срока за обжалване. Срокът за произнасяне на административния контролиращ орган, 60-дневен срок, е изтекъл на 30.08.2014г.- затова правим настоящото уточнение, че искаме съдът да разгледа законността на АПВ №009/04.06.2014г.. Представяме екземпляр от уточнението и за административния орган. В това уточнение на жалба сме уточнили доводите за незаконосъобразност.

Адвокат Й.- Ще ви моля да прекратите настоящото производство, първо, че е образувано против мълчалив отказ, който видно от представените по делото доказателства не е налице, поради факта, че на 04.06.2014г. е издаден акт, АПВ на задълженията. В този смисъл хипотезата на мълчалив отказ не е налице. Във връзка с издаването на АПВ започват да текат нови срокове, а видно е, че според нас, не са спазени сроковете за обжалването на този акт, тай като не става дума за изричен отказ, както се тълкува от жалбоподателите. В днешното съдебно заседание законосъобразността на оспорения административен акт се преценява с оглед изискванията за АПВ, а и за отказ. В този смисъл считам, че са изтекли сроковете за обжалване. За съответно оспорване на АПВ и респективно трансформиране на обжалването от мълчалив отказ, в съответно обжалване на изричен отказ, който считам, че не е налице, вкл. и с направеното в днешното съдебно заседание от жалбоподателите. Считаме, че не е направено необходимо да се оспорва конкретния административен акт, който в днешното съдебно заседание се твърди, че е предмет на спор, поради което и с оглед на което считам, че трябва да бъде прекратено настоящото съдебно производство. Именно поради обстоятелството, че настоящия предмет на спора е мълчалив отказа, а исканията са илеревантни за оспорването на издадения акт. Опровергава се и факта, че е налице мълчалив отказ, тъй като акта е от 04.06.2014 г. В случай, че не уважите това искане считаме, че производството следва да продължи като за мълчалив отказ и с твърденията за изричен такъв.

Адвокат О.- Представям съдебно определение на Административен съд гр. Бургас по адм.д.№67/2014г., резолюция, АПВ,  справка за задължения, изготвена от служител на община Созопол, обратна разписка на „Белинвест” ООД срещу АПВ, препис от жалбата подадено срещу него и считам, че преписката е непълна, тъй като в нея не се съдържа първоначалното искане на жалбоподателя, вкл. и доказателства за заплащането на сумите и за това моля или да изискате съответните доказателства от органа или да ни дадете възможност да ги представим на съда.

Адвокат Й.- Това е цялата преписка, не разполагаме с други доказателства. Заявявам, че не оспорваме факта на плащането, предвид, че същото е цитирано, вкл. и в акта от 04.06.2014г. Нещо повече, то е мотивирало административния орган да извърши това, вкл. с определяне на сума - остатък.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните, на основание чл. 146, ал.1, т.3 от ГПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за безспорно между страните и ненуждаещо се от доказване обстоятелството, че жалбоподателят е заплатил в полза на община Созопол сумата от 5 608.28 лева, представляващи ТБО за периода 2007-2013г.

 

Адвокат О.- Нямаме други доказателствени искания.

Адвокат Й.- Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените по делото преписи от документите, налични в административната преписка, както и представените в днешното съдебно заседание писмо № 4-26-00-418/11.06.2014г. от община Созопол до „Белинвест” ООД, резолюция за извършване на проверка по прихващане или възстановяване №009/27.05.2014г., справка за задължения, служебен бон издаден от български пощи и известие за доставяне, нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №393/25.10.2013г., препис от жалба до кмета на община Созопол, подаден към „Белинвест” ООД.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат О.- Моля да приемете за разглеждане жалбата ни съгласно направените в настоящо производство уточнение. Считаме, че същата не е недопустима като просрочена, тъй като след формиране и обжалване на мълчаливия отказ е налице изричен такъв. Предвид изявлението на процесуалния представител на ответния орган, правя следното уточнение, мълчаливия отказ е обжалван пред съда на 09.06.2014г. Органът на приходите се е произнесъл с АВП 009/2014г. на 04.06.2014г., но съобщението за този акт не е получено незабавно на 04.06.2014г., а на 19.06.2014г., т.е. след подаване на жалбата за мълчаливия отказ и по тази причина смятам, че няма пречка предвид направената жалба за мълчалив отказ, съдът да приеме, че се касае за мълчалив отказа. В тази връзка считаме, че административния орган неправомерно е отказал да ни възстанови сумата, която е платена, за което сме представили доказателства пред АСБ. Освен казаното моля, да вземете под внимание доводите за незаконосъобразност, които сме изразили в представеното по делото уточнение на жалбата. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото.

Адвокат М.- Моля да се отмени АПВ като предизвикващ правни последици на отказа. Няма правно основание да ни се възстановят недължимите суми.

Адвокат Й.- Първо, моля да прекратите производството поради просрочие на жалбата. Представеното в днешното съдебно заседание по отношение на искането за преценка на законосъобразност на АПВ, предвид обстоятелството, че същата е просрочена, защото както не се спори от жалбоподателя, същия е получил съобщение на 19.07.2014г. и е имал възможността изрично да оспорва законосъобразността, конкретно на АПВ от 04.06.2014г. Считаме, че е налице просрочие, тъй като жалбоподателя не е направил това и искането в днешното съдебно заседание е ирелевантно за съществото на настоящия спор, който касае мълчалив отказ, който пък безспорно се оправдава от издадения акт на Община Созопол, издаден на 04.06.2014г. По основателността ще ви моля да имате предвид, че подробните съображения са изложени в акта на органа по приходите от 04.06.2014г., които безспорно доказват други основания от друго същество, на друг спор, различен от настоящия, касаещ мълчалив отказ и съответно в този смисъл е просрочие на жалбата и респ. възможност за прекратяване на производството, поради недопустима жалба по отношение на днешното направени уточнения, както и неоснователна жалба по отношение на мълчаливия отказ на органа по приходите в община Созопол. Моля решене в този смисъл, както и да ни бъдат присъдени разноски по делото.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: