ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 16.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На шестнадесети март                               две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2133 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  В.И.Г., редовно уведомен, явява се лично и с адв. П., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас, редовно уведомен, представлява се от  юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

           

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

Предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Адв.П. – Нямам доказателствени  искания.

Ю.к.Т.- Моля да приемете справки, т.е. таблици чието съдържание е описано в съпътстваща справка, представлява  съпоставка на данни, налични по делото.Какъв е алгоритъма на формиране на сумите в ревизионния акт, които бяха обсъждани в предходни съдебни заседания Тези справки съдържат данни от отчетени обороти на общо 9 бр. касови апарата, но относими са само четири  от таблиците.Обозначени  са с имената на обектите  и за кое фискално устройство.В колоните съдържащи данни за обороти, таблиците съдържат информация снета от компютъра на жалбоподателя.Представени са  в отделни колони, като  данните  са относими към всеки един от 4-те терминала, които са засечени в системата.Обозначава работно място, свързано с касов апарат и компютър.Обсъдила съм тези съпоставки, направени са изводи, като сме посочили. Едно обстоятелство, което има значение и то е, че в ревизирания период жалбоподателя  е имал един определен начин на организация на работа и той  е бил следния – да въвежда еднократно за деня оборота си на касовия апарат.В същото време е използвал  терминалите  в програмния  продукт „Детелина лайт”, за да отчита реалните продажби. Там са отчетени и реалния брой, извършени  операции и стойността им.Всъщност има несъответствие.

Адв.П.- По отношение  на тази информация в принтера, вашия свидетел каза, че  не може да приеме за доставерно, кой е ползвал  и за какво ги е ползвал.

Ю.к.Т. - От сумите отчетени от дистанционната връзка  и ревизирано лице има 9 касови апарата, но реално са взети само от 4 от тях.

Адв.П. - Свидетелят ви каза, че в въпросанта „Детелина лайт” може да се ползва за ревизия,  за инвентаризация.Безспорно жалбоподателят има доста обекта, може да е вадил стока, но това не са облагаеми обороти.

Ю.к.Т. - В графа „D” и „Е” на всяка една от таблиците  представлява  отчет от брой клиенти и  отчетени обороти чрез дистанционна връзка  на фискалното устройство и цифрата „1” означава, че дистанционната връзка  е отчела един  запис на брой.  Това важи за всеки едни ден.Всеки едни ден е имал по един клиент.И сумарно данните, които сме получили не съвпадат с този посочен от вещото лице в eкспертиза.

 

Адв.П. – Органът  не е направил тази съпоставка.Вещото лице сравняваше цифри.

Ю.к.Т.- В момента това, което уточнява не  е по повод разминаването на отчетите и справките- декларации, а относно  отразените с „0” в таблиците „SALES_BON”  данни,  за които ние твърди, че са данни за неотчетени продажби с отчетени обороти

Адв.П. - В хода на производството  не може да се приеме, не може да се каже категорично, че с нулата не са преминали в единица, ако се натрупва става невероятен оборот, който няма как да се реализира.

Ю.к.Т. – Твърдя, че това са извлечения от  от ползвания програмен продукт „Детелина лайт” от трите компютъра, твърдя  че в представените от мен справки  9 на брой се съдържат данни, отчетени с дистанционна връзка с НАП- колона„D” и „Е” от таблиците. Всички останали колони представляват данни снети от базата данни от ЕТ,  от използвана  от жалбоподателя програмен продукт, като данните са групирани по така наречените терминали  за работа.По този начин се намират и в самата база данни, като приемем, че е имало четири  места за работа в таза база данни, чрез които е можело да се въвеждат  данни, което е и направено.От обозначеното на всяко от колоните се вижда колко операции са отчетени като брой, за всеки от съответните  терминали като е направено и разграничение в кои в базата данна са обозначени с единица и кои  с нула. Пряко относими към нашия спор са справките които се отнасят за общо 4 обекта и 4 касови апарата, защото всеки от терминалите е свързан с компютър  и касов апарат  и за кое фискално устройство  се отнася. Искам  да кажа, че програмата е обслужвала  част от  обектите, според нас.Останалите си имат отделни отчети  и отделни касови апарати, но не са ползвали този програмен продукт и не касаят отчетените  с тях обороти.

Адв.П.-Това го има на едни диск  в делото, който не се отваря.

Ю.к.Т.-Това е диска.На вещото лице беше представен диска с обработена информация.

 Адв.П. –Аз няма как да кажа, това дали е така.

 

Съдът като взе предвид уточненията  на ю.к.Т. достига до извода, че представените  в днешното съдебно заседание  9 бр. справки са вид копия на хартиен носител на електронен документ, който се съдържа в приложния по делото диск, снет от компютърните конфигурации на жалбоподателя при извършената  и описана в ревизионния акт проверка на НАП. В този вид  посочените данни се твърдят, че   произхождат  и да са с автор проверяваното лице, жалбоподател.

Съдът във връзка с тази констатация уточнява на страните, че при опит да оперира с приложения по делото диск,  установи невъзможност за отварянето му   и съответно  е в невъзможност да сравни представените  в писмен вид данни  с обстоятелствата, съдържащи се в самия диск, под формата на електронен  документ.В тази връзка съдът указва на ответния орган, че в случай, че желае да се ползва  от представените  писмени доказателства, представляващи извлечение от електронен  документ следва са осигури софтуер или  друг способ посредством, който съдебния състав да извърши сравняване  на тези писмени документи с  електронния им носител.

Ю.к.Т.-Правя  уточнение, че  електронните данни са снети по реда на чл.140 от ДОПК, същите са без електронен  подпис, но с оглед начина на снемането им считаме, че данните са изяло са идентични с тези в базата данни на жалбоподателя.

Адв.П. - В тази връзка  ние оспорваме верността  и авторството на така представените справки.Не знаем как са изготвени, не знаем как е снета инфорамацията от компютърните устройства на жалбоподателя.

Съдът, като взе предвид обстоятелствата,  че  жалбподателя оспорва верността  и авторството на  представените   на хартиен носител документи запита процесуалния представител на ответната страна желае ли да се ползва от представените доказателства.

Ю.к.Т. – Ще се позлвам от представените доказателства

Съдът като взе предвид обстоятелството,  че така представените  писмени  документи са такива от частен характер,  не носят материален или електронен подпис на жалбоподателя УКАЗВА на ответния  орган, че е негова тежестта да установи  автороството  на тези документи в лицето на жалбоподателя, както и верността.

Ю.к.Т.-Аз и сега не твърдя  и никаго не сме твърдели, че автор на информацията, отразена в програмата „Детелина лайт” е въвеждане от В.Г. и същия е автор на снетото  при извършената проверка съдържание.Става въпрос за едновременно въвеждане на данни от всички обекти на жалбоподателя.

Адв.П. - И той не може да каже кой ги е въвеждал.

Ю.к.Т. - Мога да представя този файл снетата информация  във формат, който да позволя отваряне  на всеки един компютър.

Адв.П. - Може ли и за нас да представите.

Ю.к.Т.-Вещото лице  е ползвала  този диск не знам къде се намира след ползването от вещото лице.Не е проблем да представим тези файлове във формат,който да бъде четлив.С оглед на обстоятелството, че към настоящия  момент в така представената справка информация не може да бъде сравнена с представения  диск  което се анжагирам да представя л във формат, който да бъде разчетен, без да е  необходимо  специално  средство за работа с файла и без да повлияно на съдържанието на информацията. На самите файлове има контролни числа, който изключва възможност за манипулация с данните отразени в този софтуерен продукт.

Адв.П.-Във  въпросните  таблици се посочват цифри, които са от дистанционната връзка на касовите апарати с НАП.Тази информация за нас е неизвестна и нямаме начин да проверим.В писмото придружаващо справки колегата твърди, че вещото лице  било отчело като сбор от обороти чрез фискалното устройство   оборот от 345 000  лева и че този оборот  касаел всички  и тези данни, които са посочени от фискалните устройства, също оспорваме не знаем доколко са достоверни.

Ю.к.Т. - Мога да представя  подобна справка  в  съответната  законово регламентирана форма в определен срок.Тези данни от дистанционната връзка са налични  в самата преписка, използвани са   и не са нещо, което го чуваме за първи път в това производство.

 

Съдът, с оглед на заявеното от страните ПРЕДОСТАВЯ на  ответника   14 срок да представи депозираните в дн.с.з. писмени доказателства,  надлежно заверени за вярност с оригинала, с автора на същите.В същият срок  да бъде представена на електрон носител информацията свалена по реда  на чл.140 от ДОПК от компютърните  конфигурации на жалбоподателя, която е представена  по делото на стр. №397- диск, който  съда на е в състояние да отвори и провери. В същият срок да бъдат представени и извлечения от дистанционните отчети в НАП на подаваната от процесните фискални устройства  данъчна информация за  проверявания и оспорван период.

 

Към настоящия момент съдът счете, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа и правна страна, поради което счита, че събирането на доказателствата не следва да бъде приключвано и делото следва да бъде отложено за друга дата.

Воден от горното

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за  11.05.2016г. от 13:00 часа, за която дата и час старите да се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: