Р Е Ш Е Н И Е  № 1574

 

Град Бургас, 8.08.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, ХIII-ти административен състав, на дванадесети юли през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИРА ДРУМЕВА

        ЧЛЕНОВЕ: 1. ДИАНА ПЕТКОВА

                              2. РУМЕН ЙОСИФОВ

 

при секретаря К. Л., с участието на прокурора Христо К., като разгледа докладваното от съдия Друмева к.н.а.х.д. № 1332 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, във връзка с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба на К.Д.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, подадена чрез пълномощник, против решение № 51/30.04.2018г. на Районен съд-Айтос, постановено по н.а.х.д. № 117 по описа за 2018г. на АРС, с което е потвърдено наказателно постановление № 22-0000042/12.03.2018г. на началник ОО „АА“ - гр.Бургас, с което на касатора, на основание чл.178а, ал.10 от ЗДвП е наложено административно наказание  глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл.43, ал.1, т.1, б.“б“, вр. чл.30, ал.1, т.1 от Наредба № Н-32/16.12.2011г на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Касаторът оспорва решението на районния съд като излага доводи, че същото е постановено при неправилно приложение на материалния закон. Счита, че неправилно е санкциониран на основание чл.178а, ал.10 от ЗДвП, който не предвижда отговорност за допустителите. В касационната жалба са релевирани и възражения, че е налице разминаване между словесното описание на нарушението и правната му квалификация. Искането от съда е за отмяна на първоинстанционното решение и за отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно. В съдебно заседание, редовно уведомен, касаторът не се явява и не се представлява. 

Ответникът по касация – Изпънителна агенция „Автомобилна администрация”, редовно уведомен, не изпраща представител в съдебно заседание.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура намира касационната жалба за основателна и пледира за отмяна на решението на районния съд и отмяна на наказателното постановление.

Бургаският административен съд, като прецени допустимостта и основателността на касационната жалба по наведените в нея касационни основания, предвидени в чл.348, ал.1от НПК, съгласно разпоредбата на чл.218, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, ангажираните по делото доказателства и съобразно закона, намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, е основателна.

От доказателствата по делото се установява, че на К.Д.К. с ЕГН ********** е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 239326/06.03.2018г. от инспектор при ОО”АА”-гр.Бургас за това, че на 30.11.2017г. в 16.18 ч. в пункт за извършване на периодични технически прегледи „Крисойл 1” ЕООД с разрешение № 1164, в качеството си на председател на комисия е допуснал извършване на технически преглед на лек автомобил марка Пежо 307 с рег.№ А7862МК от категория М1, без за същото да е представено СРМПС – част втора № 006081893, което е отнето пи спиране на движение на моторното превозно средство. Въпреки това, председателят на комисията издал знак № 14181667 към протокол № 14956393 от 30.11.2017г. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл.43, ал.1, т.1, б.„б” от Наредба № Н-32/16.12.2011г. на МТИТС, във вр. с чл.30, ал.1, т.1 от същата наредба. Въз основа на съставения АУАН административнонаказващият орган издал обжалваното пред районния съд наказателно постановление, с което за установеното нарушение наложил на К.Д.К. глоба в размер на 500 лева на основание чл.178а, ал.10 от ЗДвП.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че при реализиране на административнонаказателната отговорност на жалбоподателя не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, водещи до накърняване правото му на защита и до порочност на административнонаказателното производство. По същество е приел за установено по несъмнен начин от събраните доказателства по делото, че К.Д.К., в качеството си на председател на комисия, е допуснал извършване на технически преглед на МПС марка Пежо 307 с рег.№ А7862 МК от категория М1, без за същото да е представено СРМПС, част втора, което е отнето при спирането от движение от органите на пътна полиция. Обосновал е извод, че с това деяние е осъществил състава на вмененото му нарушение, за което правилно е ангажирана  отговорността му на основание чл.178а, ал.10 от ЗДвП.

Решението е неправилно.

Данните по делото сочат, че санкционираното лице не е изпълнило в цялост вменените му задължения по изискване на необходимата документация за провеждане на периодичния преглед на ППС, в частност на втора част на СРМПС, съгласно изискването на чл.30, ал.1, т.1 от Наредба № Н-32/16.12.2011г., но въпреки това е допуснало извършването на техническия преглед. Поради това, правилно поведението му е било квалифицирано като административно нарушение по чл.43, ал.1, т.1, б.„б“ от цитираната наредба, във вр. с чл.30, ал.1, т.1 от същата, съгласно която при извършването на периодичните прегледи на ППС председателят на комисията не допуска извършването на периодичен преглед на ППС в нарушение на изискванията за извършване на периодичните прегледи, определени в тази наредба.

Административнонаказващият орган, обаче, неправилно е приложил санкционната норма на чл. 178а, ал.10 от ЗДвП. Същата има субсидиарен характер и е приложима само в случаите, когато за конкретното нарушение липсва друга санкционна норма. Настоящият случай не е такъв, тъй като в чл.178а, ал.7, т.1 от ЗДвП е предвидена глоба за председател на комисия, извършваща прегледи, който допусне извършването на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство в нарушение на изискванията, определени с наредбата по чл.147, ал.1 от ЗДвП, а именно Наредба № Н-32/16.12.2011г. Следователно, специалната норма на чл.178а, ал.7, т.1 от ЗДвП изключва приложението на общата разпоредба на 178а, ал.10 ЗДвП.

С оглед изложеното, като е потвърдил оспореното наказателно постановление, районният съд е постановил решение при неправилно приложение на закона, което налага неговата отмяна. Вместо него следва да бъде постановено друго, с което да бъде отменено обжалваното от касатора наказателно постановление.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. ІІ-ро от АПК, във връзка с чл.222, ал.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро от ЗАНН, Административен съд – град Бургас, ХІІІ - ти административен състав,

                                                                                              

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ  решение № 51/30.04.2018г. на Районен съд-Айтос, постановено по н.а.х.д. № 117 по описа за 2018г. на АРС, и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 22-0000042/12.03.2018г. на началник ОО „АА“ - Бургас, с което на К.Д.К. с ЕГН **********, с адрес: ***, на основание чл.178а, ал.10 от ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл.43, ал.1, т.1, б.“б“, вр. чл.30, ал.1, т.1 от Наредба № Н-32/16.12.2011г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

 

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:     1.      

                                  

 

                                 

  2