ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,10.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На десети октомври                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1332 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14.04 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Д.Д., редовно уведомена, явява се лично и с адв.М. Х., която представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на АГКК-СОФИЯ, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.Д.Х., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила днес молба от адв.Р.С. - пълномощник на заинтересованата страна Д.Х., в която посочва, че поради възникнал ангажимент от личен характер е в невъзможност да се яви в днешно съдебно  заседание, което го препятства и да ангажира становище по делото, с оглед на което се прави искане делото да бъде отложено за друга дата. Адв.С. е приложил и пълномощно за процесуално представителство на заинтересованата страна Д.Х..

 

Адв.Х.: Да се даде ход на делото.

                  

По докладваната днес молба от адв.С. - пълномощник на заинтересованата страна Д.Х., съдът счете същата за неоснователна, като в тази връзка съобрази нормата на чл.139, ал.1 от АПК, съгласно която основание за отлагане на делото е невъзможността да се яви както страната, така и нейният пълномощник, докато в настоящия случай не са налице данни за невъзможност на страната Д.Х. да се яви в днешно съдебно заседание. Твърдения за невъзможност се излагат само по отношение на нейния пълномощник, поради което молбата за отлагане на делото съдът счете за неоснователна, поради липса на предпоставките по чл.139, ал.1 от АПК, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Х.: Поддържаме жалбата. Моля да приемете приложените към нея писмени доказателства, в това число и приложената съдебно-техническа експертиза, която е била предмет на друго административно производство, която има отношение и към настоящото. В случай, че съдът счете, че е необходимо, моля да допуснете извършването на съдебно-техническа експертиза, която да установи границите на имота предоставен за ползване, владението, изградената постройка. Поради изложеното, моля съдът да ми предостави възможност извънсъдебно да формулирам въпроси към исканата от нас съдебно-техническа експертиза.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

         ДАВА възможност на адв.Х. в 7-дневен срок считано от днес да представи по делото нарочна молба, в която да формулира доказателствените си искания по назначаването на съдебно-техническа експертиза, по която молба съдът ще вземе становище в ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 19.12.2016г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.12 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: