ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 09.09.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети септември                                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1332 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адв.П.С. с представено по делото пълномощно, находящо се на лист 41 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ)-гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт А.К., която представя пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.С: Поддържаме жалбата. С нея сме направили доказателствено искане по отношение на изследване на територията - дали има или не пясъчни формирования „дюни” по смисъла на закона. Формулирали сме два въпроса в жалбата към експертизата.

         Други доказателствени искания към настоящия момент нямаме.

         Оспорвам верността на така направената справка, съдържаща се в мотивите на процесното решение на директора на РИОСВ-гр.Бургас, удостоверителната сила на така изготвената справка и реда на изготвянето й. В тази връзка оспорвам верността, тъй като от никъде не е ясно, както от административната преписка, така и от приложените доказателства по делото, в какво се изразява процесната справка, какъв документ е, какъв е реда на извършване. Липсват доказателства за начина на извършване и характера на справката. Решението за прекратяване на процедура е постановено в резултат на тази справка.

         Моля да допуснете извършване на експертиза, която да отговори на формулираните два въпроса в жалбата.

         Юрисконсулт К: Считам, че не следва да се допуска извършването на исканата експертиза. В ЗУЧК, чл.6, ал.9 ясно е отразено, че органите, на които със закон е възложено опазване на защитени територии и защитените зони, могат да определят къде са дюни. Във връзка с тези промени Министерството на околната среда е предоставило цифров модел, който въз основа на договорка е извършен от съответните експерти и са преценили къде точно по Черноморието има дюни, а със заповед е възложено на съответния директор на РИОСВ, въз основа на този цифров модел и техните предложения и скици, които уточняват дали в процесния имот има дюни или не.

         Законът е този, който е оправомощил административният орган да определя дали в съответния имот има дюни или няма, поради което считам искането за назначаване на експертиза за неоснователно.

         Този цифров модел се вижда на компютър, разчита се на екран, не е разпечатка  която да е видима. Преценката на административния орган не е фактическа и не се основава на оглед на място, а се базира изключително въз основа на данните, които извличаме от този цифров модел.

         Няма как да я има тази справка като документ по делото, има единствено заповед на министъра, с която е предоставил този цифров модел.

         Адв.С: Изготвената справка - цифровия модел, е работна, т.е. конкретните служители по никакъв начин нормативно не са обвързани да дават констатации и административният орган да формира воля, съгласно правомощията. Т.е. тя е неутвърден вариант, не е влязла в сила, тъй като няма налице доказателства в тази насока. Още повече, компетентността на самите служители не е свързана с такива доказателства, с такива проверки при изпълнение на своите служебни задължения. Т.е., когато извършват проверки, въпросните материали би следвало да са такива, каквито специалният закон е регламентирал при обследването на относимите факти и обстоятелства за всеки конкретен случай. Тук самият цифров модел считам, че е незавършен като краен вариант, изцяло е работен и в тази връзка преценката дали има или няма дюни и каква част засягат имота, касаят изрично преценката на даден служител, без да са налице прецизиране точно границите на дюните, тяхното местоположение и вид.

         Юрисконсулт К: Това е една карта според кадастралната карта и според имотите. Този цифров модел не е динамичен към настоящия момент. Към определен момент, на определени хора е възложена задача да определят къде се намират дюни, предполагам че това се определя на място.

         Законът е вменил ние да определяме коя територия е „дюни”.

         Ако технически е възможно да се онагледи, ще предоставя на съда такава информация.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваното решение.

 

Намира доказателственото искане на жалбоподателя за назначаване на съдебно-техническа експертиза за основателно, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, съдържащи се в депозираната жалба, като при отговора на въпросите е необходимо вещото лице освен чрез наличните по делото писмени доказателства, да извърши и оглед на място на процесния имот, включително и при необходимост да се извърши и справка в администрацията на административния орган, от която да се получи информация за начина по който изглежда цифровият модел на разпространението на дюни природни местообитания на Черноморското крайбрежие, касаещо процесния имот.

Експертизата да се изготви от вещото лице Т.Ч. при депозит в размер на 200 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 18.11.2013г. от 14.00 часа,  за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: