ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесети юни                                            две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Т.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1331 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:08 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТАПОСТОЛ Ж.Ч., редовно и своевременно призован, не се явява, изпраща процесуален представител адв С.С.с представено в днешното съдебно заседание пълномощно.

В съдебната зала се явява и мл.адв.И.Н., също процесуален представител на жалбоподателя.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ ОД НА МВР БУРГАС редовно и своевременно призован, се представлява от ю.к. Д..

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор С..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР С.: Да се даде  ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по искова молба на А.Ж.Ч., ЕГН **********, с постоянен адреса*** за сумата от 400.00/ четиристотин/ лева, представляваща обезщетение за вредите от незаконосъобразното  Наказателно постановление №17-0769-005248/04.12.2017 година на ОД на МВР Бургас, сектор „Пътна полиция“, съобразно уважения иск по НАХД №1128/2018 година по описа на РС-гр.Бургас, ведно със законната лихва върху тази  сума от датата на депозиране на исковата молба до окончателното й заплащане.

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на ищеца е да установи, че посоченото в исковата молба наказателно постановление е отменено, с влязъл в сила валиден съдебен акт, че във връзка  с огранизиране защитата по оспорване на НП ищецът е извършил разноски, които представляват пряка последица от незаконосъобразния характер на акта. В този смисъл, в негова тежест е да установи и докаже направения разход, т.е. плащане на адвокатско възнаграждение.

В тежест на ответното юридическо лице е да установи в случай, че се позовава на позитивнифакти и обстоятелства, от които черпи права, наличието на същите.

Съдът докладва, че по делото са представени писмени доказателства от страна на ищеца.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 6317/07.06.2018 година е постъпило изисканото НАХД №1128/2018 година по описа на РС-Бургас.

 

АДВ.Н.: Моля да уважите исковата молба. Очевидное , че клиентът ми е претърпял вреди в следствие на незаконосъобразно  НП. Поддържам исковата молба. Да се приложи делото и да бъдат приети представените от наша страна писмени доказателства.

Ю.К.Д.: Оспорваме исковата молба. Считаме същата за допустима, но неоснователна. Да се приемат доказтелствата по делото.Няма да сочим други доказателства.

ПРОКУРОР С.: Исковата молба е допустама. Същата отговаря на изскванията на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Моля да приемете НАХД №1128/2018 година на БРС като доказателство, ведно с всички документи, съдържащи се в него. Нямам искания за събиране на доказателства.

 

С оглед изявленията на страните съдът намира, че събраните по делото доказателства са относими към предмета на разглеждане, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените от ищеца писмени доказателства.

ПРИЛАГА НАХД 1128/17 година по описа на Районен съд град Бургас.

Поради изчерване на доказателствената съвкупност по делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

  ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

  ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Н.: Моля да уважите исковата молба. Очевидно,че клиентът ми е претръпял имуществени вреди вследствие на незаконосъобразно издадено наказателно постановление, изразяващи се в заплащане на адвокатско възнаграждение. Моля да присъдите  разноските, които са направени в днешното съдебно заседание,  изразявщи се в заплатен адвокатски хонорар и държавна такса.

Ю.К.Д.: Моля да отхвърлите исковата молба, като недоказана. Не са налице доказателства, които да удостоверят по несъмнен начин заплащането на адвокаткия хонорар. Ако прецените, че исковата молба е основателна считам, че възнаграждението за процесуално представителство  е прокомерно, с оглед характера и обема на указаната защита. Ако уважите искова молба следва да присъдите обезщетение в минимален размер, с оглед минималните размери на адвокатските възнажграждения.

Моля да отхвърлите исковата молба или да я уважите частично. Правя  възражение за прекомерност за договорено и заплатено за настоящето производство адвокатско възнаграждение. Претендираме разноските.

ПРОКУРОР С.: Считам, че исковата претенция е основателна и доказана и следва да бъде уважена в размер от 400 лева. Налице са и трите комулативни предпоставки на чл.1 ал.1 от ЗОДОВ- незаконосъобразен административен акт, отменено НП №017-0769-005248 издадено на 04.12.2017 година от ОД на МВР Бургас. Същото е отменено с решение на БРС по представеното като доказателство НАХД. Налице са безспорни доказателства за подписан и изпълнен договор за правна услуга,  както и изплатено адвокатско възнаграждение. Считам, че възнараждението от 400.00 лева съответства на фактическата и правна сложност на делото. Освен това по отношението на наличните продпоставки на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ има ТР №1/ 15.03.2017 година по ТД№2/2016 година, с което изрично се приема, че в тези случаи има пряка причинна връзка между отмяната на незаконосъобразния административен акт и адвокатското възнаграждение като имуществени вреди.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 15:25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: