ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 06.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шести октомври                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1331 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:07 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „СЕМАР” ООД, представлявано от С.А., редовно призован, се представлява от адв. С., с пълномощно от днес.

         ОТВЕТНИКЪТ – Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър гр. София, редовно призован, не изпраща представител.

 

         АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да се дава.

 

Производството е образувано по жалба на „СЕМАР“ООД, ЕИК 203779719, със седалище и  адрес на управление; гр. Бургас,  ул. „Булаир“ №33,  партер,  представлявано и управлявано  от С.А., срещу Заповед № РД-18-35/26.04.2016г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в частта касаеща собствения на дружеството имот, УПИ IX-232,  кв.21 по действащия ПУП на кв. Банево, за който с одобрената кадастрална карта и  кадастрални  регистри към нея е отреден идентификатор 07079.705.1550.

Настоящият състав на Административен съд Бургас намира жалбата на „СЕМАР“ООД за процесуално недопустима  по следните съображения:

Оспорваната Заповед № РД-18-35/26.04.2016г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,  е издадена на основание чл. 49, ал.1 от Закона за кадастъра и имотния регистър и с нея се одобрява кадастралната карта и  кадастралните регистри на  кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас,  област Бургас. Съгласно разпоредбата на ал.2 на чл.49 от ЗКИР (ред. ДВ, бр. 57 от 22.07.2016 г.), одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване. Цитираната разпоредба, като процесуална норма има незабавно действие и е приложима в настоящото съдебно-административно производство. Въпреки, че в самата заповед е посочено, че подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването й в ДВ по реда на  чл. 49, ал. 2 от ЗКИР пред административния съд по местонахождението на имота, с обнародването на ЗИД на ЗКИР в ДВ, бр. 57/2016 г., в сила от 26.07.2016 г., е изменена разпоредбата, уреждаща обжалването на заповедта за одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри, като изрично е прието, че същата не подлежи на обжалване.  Следователно, по силата на чл. 49, ал. 2 от ЗКИР, която има незабавно действие, заповедта не подлежи на обжалване.

Воден от горното и на основание  чл. 49, ал. 2 от ЗКИР, Административен съд-Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата „СЕМАР“ООД, ЕИК 203779719, със седалище и  адрес на управление; гр. Бургас,  ул. „Булаир“ №33,  партер,  представлявано и управлявано  от С.А., срещу Заповед № РД-18-35/26.04.2016г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в частта касаеща собствения на дружеството имот, УПИ IX-232,  кв.21 по действащия ПУП на кв. Банево, за който с одобрената кадастрална карта и  кадастрални  регистри към нея е отреден идентификатор 07079.705.1550.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1331/2016 г. по описа на Административен съд-Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  СЪДИЯ: