Р Е Ш Е Н И Е     

 

     /09.01.2009 година, гр. Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на девети октомври, две хиляди и осма година,  в състав:

 

Председател: Г.Р.

       Членове: С.Д.

 В.Е.

 

при секретар Г.Ф., изслуша докладваното от съдия В.Е. по КНАХД № 1331/2008 година.

 

Производството е по реда на чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

С решение № 14/21.07.2008 година по НАХД № 336/2007 година Районен съд – гр. Царево (РС) е потвърдил наказателно постановление № 134/05.11.2007 година (НП) на директора на РИОСВ - Бургас, с което на ЕТ “Дияна – В. П., за нарушение на чл.12 ал.1 т.1 и чл.37 т.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), на основание чл.106 ал.3 т.2 от ЗУО, е наложена имуществена санкция в размер на 3 500 лева..

 Решението на РС е обжалвано от санкционираното лице пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото касационно производство. В жалбата, като основание за отмяна, се сочи неправилното приложение на материалния закон от РС – липса на виновно поведение от страна на едноличния търговец.

Моли се решението на РС да бъде отменено.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че жалбата е неоснователна. Ответникът в касационното производство не  изразява становище по жалбата.

Касационната жалба е подадена в срок от лице което има правен интерес, затова е допустима.

Разгледана по същество, в съответствие с чл.218 ал.1 от АПК, тя е неоснователна, а решението на РС следва да се остави в сила.

РС е постановил своя акт като е съпоставил установената от административния орган фактическа обстановка с материалноправната й квалификация. При тази съпоставка съдът е направил обстоен анализ на доказателствата по делото, както поотделно, така и в тяхната съвкупност. Съображенията на РС са логични и обосновани. От материалите по делото е направен единствения възможен извод – че нарушението е извършено.

В производството пред РС не са допуснати процесуални нарушения. Решението е обосновано.

Затова, на основание чл.220 във връзка с чл.221 ал.2  от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 14/21.07.2008 година по НАХД № 336/2007 година Районен съд – гр. Царево.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: