ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 05.07.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На пети юли                                               две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1330 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,21 часа се явиха:

Жалбоподателят Н.Г.С. - редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. Е.П., преупълномощена от адв. М. - представя пълномощно.

За ответника – началник на РУ – Царево при ОД МВР - Бургас - редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Н.Г.С. *** против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 16-0302-000070/30.06.2016 г. на началник на РУ- Царево при ОД на МВР гр. Бургас, на основание чл.171, т.1, б „б“ ЗДвП.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

 

Адв. П.: Поддържам жалбата. По отношение на доказателствата считам, че са представени всички относими към спора такива. Извън тях няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. П.: Моля да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна, издадена при съществено нарушение на съдопроизводствените правила. Тук аргументите са преди всичко юридически. Не е ясно каква е компетентността на органа да издава такава заповед, не е ясна неговата териториална компетентност. Считам, че не са ангажирани най-малко двама свидетели съгласно чл. 40, ал. 1 и 3 и чл. 42, т. 7 ЗАНН, които са необходими за издаване на административен акт. Това обстоятелство представлява също така нарушение на съдопроизводствените правила. Считам, че няма изложени аргументи за начина, по който е издаден талона за медицинско изследване с № 0011443 и начина, по който е иззета, съхранена и изследвана кръвната проба на жалбоподателя, в която да бъдат отчетени 1,44 промила. Това също води до незаконосъобразност на обжалваната заповед. Липсват конкретни фактически обстоятелства във връзка с издаването на заповедта, както и мотиви, които да потвърждават извършването на нарушение съгласно изискването на чл. 57 ЗАНН. Считам, че алтернативно дори и да приемете, че следва да бъде наложено наказание на жалбоподателя, то същото е твърде тежко като срок на отнемане на СУПМС. Това е максималният допустим срок. Автомобилът е необходим на жалбоподателя за извършване ежедневно на неговите служебни ангажименти. Поради това считам, че ако приемете, че заповедта е законосъобразна, то наложеното наказание е прекомерно тежко. Предвид изложеното моля да отмените изцяло процесната заповед.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: