ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 29.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и девети ноември                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1330 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

Жалбоподателката С.Р.Б. – Ч., редовно призована, се явява лично и с адвокат Д.С., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

Ответникът – изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър София, редовно призован, не изпраща представител

Заинтересованата страна И.Р.Ч., нередовно призован, не се явява.

 

АДВОКАТ С. – Моля, съдът, ако счете, че производството по настоящото дело е недопустимо, да бъде освободена и върната на доверителката ми държавната такса, която сме платили за обнародване на съобщение в ДВ.

 

Съдът счита, че жалбата е процесуално недопустима за разглеждане по следните съображения:

В хода на съдебното производство е настъпила законодателна промяна, при която нормата на чл.49, ал.2 от ЗКИР, регламентираща към момента на образуване на делото правото на жалба, е изменена и понастоящем предвижда, че одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри, не подлежат на обжалване. Закона за изменение и допълнение на ЗКИР е обнародван в ДВ, бр.57/22.07.2016г. в сила от 26.07.2016г.

Процесуалните норми имат незабавно действие и се прилагат по всички висящи спорове, освен ако в нормативния акт не е предвидено друго. В случая, в ПЗР на ЗИДЗКИР (обн. ДВ, бр.57/22.07.2016г.), липсва уредба за процесуалния ред, по който се довършват висящите съдебни производства по жалби срещу актове, издадени на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР (ред. ДВ бр. 29/2006г.), каквото е настоящото. С §34 от ПЗР на ЗИДЗКИР (обн. ДВ, бр.57/22.07.2016г.) е уредена процедурата по довършване на започналите административни производства по създаване на КККР, заварени към момента на влизане в сила на посоченото изменение на закона, но няма преходна разпоредба за съдебните такива, които са висящи. За последните важи изменената процесуална норма на чл.49, ал.2 от ЗКИР (обн. ДВ, бр.57/22.07.2016г.), изключваща съдебното обжалване на такива актове.

По изложените съображения жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството - да се прекрати.

Мотивиран от горното и на основание чл.159, т.1 от АПК, Административен съд - Бургас,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.Р.Б. – Ч.,***, представлявана от адвокат С., против заповед № РД-18-35/26.04.2016г. на изпълнителния директор на АГКК.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1330/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва в 7-дневен срок пред Върховен административен съд, който срок за жалбоподателката тече от днес, а за ответника - от съобщаването.

ДА СЕ ОСВОБОДИ И ВЪЗТАНОВИ на жалбоподателката платената от нея държавна такса в размер на 20 лв. съгласно платежен документ на л.62 от делото.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: