ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 18.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На осемнадесети октомври                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1330 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателката С.Р.Б. – Ч., редовно призована, се явява лично и адвокат Д.С., надлежно упълномощен представя пълномощно.

Ответникът изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър София, редовно призован, не изпраща представител

Заинтересованата страна И.Р.Ч., нередовно призован, не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че е извършил справка в Национална база данни „Население“ за постоянния и настоящ адрес на заинтересованата страна И.Ч., откъдето се е върнала информация, че в посочената база няма такова лице.

 

АДВОКАТ С. – С оглед нередовно призоваване на заинтересованата страна по делото, моля да не се дава ход по делото. Ще моля почитаеми съд да поиска информация от ответния административен орган относно данни по какъв начин е установено принадлежността на съседния имот от съответното лице.

Ще помоля също така почитаемия съд да поиска информация относно данните и в Община Бургас, касаещи собствеността за УПИ ІХ-557, кв. 41 по плана на с. Банево, като данни записани в съответния план, с оглед установяване на собственика и с оглед конституиране/призоваване за делото за следващото съдебно заседание.

Доколкото се запознахме с представената от ответника преписка считаме, че същата е непълна, ще направя с писмена молба допълнителни искания за представяне на допълнителни доказателства, които следва да са в административната преписка.

 

Съдът като взе предвид, че заинтересованата страна И.Р.Ч. е нередовно призован за днешното съдебно заседание, счита че ход на делото не следва да бъде даден, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на ДЕЛОТО.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 3-дневен срок от съобщаване да посочи на съда данните, въз основа на които е вписал в кадастралния регистър И.Р.Ч. като собственик на имот с идентификатор 07079.705.557 по КК на гр. Бургас

ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Бургас в 7-дневен срок от съобщаването да посочи по делото кое лице е вписано като собственик на имот ІХ-557, в кв. 41 по плана на кв. Банево, гр. Бургас в разписния лист към плана.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателката най-късно до следващото съдебно заседание да изчерпи писмено доказателствените си искания, съобразявайки се с представените до тук доказателства.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.11.2016 г. от 10.40ч., за която дата и час редовно призованата страна е длъжна да следи сама и се счита за редовно призована

ДА СЕ ИЗПРАТЯТ съобщения на ответника и кмета на община Бургас за вменените им от съда задължения.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.40 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: