ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 149                  27 януари 2017  година             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на двадесет и седми януари, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 132  по описа за  2017 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.203 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/ във връзка с чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/.

           Образувано е по жалба на И.  С.Х. *** против решение №416 от 24.10.2016 година по преписка №47/2011 година на Комисията за защита от дискриминация/КЗД/.

         В жалбата се съдържа искане за присъждане на суми за претърпени от него имуществени и неимуществени вреди.

         С определение №80 от 19.01.2017 година, съдът е оставил исковата молба на И.Х. без движение и му е дал указание в едноседмичен срок от уведомяването да изправи нередовности по  чл.127, ал.1, т.2, т. 3, т.4  и чл.128, т.2  ГПК. За указанията на съда ищецът е уведомен лично на 24.01.2016 година, видно от приложеното по делото съобщение/л.8 от делото/.

         С молба, вх.№758 от 25.01.2017 година, ищецът е посочил, че претендира сумата от 5000.00 лева, размера на други суми и разходи и е приложил доказателства, както и документ за платена държавна такса.

        С така постъпилата по делото молба, съдът намира, че не са изпълнени в цялост указанията му. Не е конкретизиран ответника, не е ясен предмета на претенцията, не са изложени обстоятелства, на които се основава иска, не е посочена причинно-следствената връзка между твърдените претърпени имуществени, респ. неимуществени вреди и решение №416 от 24.10.2016 година по преписка №47/2011 г. на КЗД.

         Предвид обстоятелството, че указанията на съда не са изпълнени в цялост искането следва да се остави без разглеждане./по арг. от чл.129, ал.3 ГПК/.

           Исковата претенция е недопустима и на още едно основание.

           В хипотезата на чл.74, ал.2 от Закона за защита от дискриминация/ЗЗДискр./ административните съдилища разглеждат и се произнасят по предявени искове за вреди в следствие на дискриминационно отношение, но задължително условие за тяхната допустимост е предварителното произнасяне на Комисията за защита от дискриминация/КЗД/ с положително за ищеца решение, установяващо дискриминационно отношение  спрямо него. В конкретния случай тази положителна процесуално предпоставка за допустимост на иска не е налице.

         Приложението на чл.74 ЗЗДискр. е обусловено от приключило административно производство пред КЗД, в рамките на което, с влязъл сила административен акт по чл.65 ЗЗДискр. е установен правопораждащият претендираното право на обезщетение акт на дискриминация. В хипотезата на нормата на чл.72, ал.2 ЗЗДискр. съдът изследва съществуването на вреди в причинно-следствена връзка с установен от КЗД като специализиран административен орган акт на дискриминация. В случая такъв акт на КЗД е постановен- решение № 416 от 24.10.2016 година по преписка №47/2011 г. на КЗД, но същият не е влязъл в сила, тъй като се обжалва пред Административен съд-Бургас, за което е образувано адм.дело №90/2017 година по описа на съда, насрочено за 14.02.2017 година/л.9 от делото/.

        Няма пречка след постановяване на положителен за Х. акт на КЗД същият да предяви исковата си претенция за обезщетение, която вече ще бъде допустима.

        В този смисъл са определение №3232 от 24.03.2015 г. по адм. дело №2774/2015 г. на ВАС, ІV отд., определение |№ 4592 от 23.04.2015 г. по адм. дело №4100/2015 г., на ВАС, ІІІ отд. и др.

        При положение, че липсва абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на иска, производството и на това основание следва да се прекрати.

          По изложените съображения, Административен съд- Бургас, VІІІ-ми състав

 

            О П Р Е Д Е Л И  :

 

           ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на И.  С.Х. *** против решение №416 от 24.10.2016 година по преписка №47/2011 година на Комисията за защита от дискриминация/КЗД/, обективирано в подадената от него жалба.

           ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 132/2017 г. по описа на Административен съд-Бургас.

           ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                                      СЪДИЯ :