Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер       303           17   февруари  2015  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично  заседание на дванадесети февруари, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                              

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Тони Петрова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 132 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на  директора на Инспекция по труда“ Сливен, подадена чрез процесуален представител, против Решение № 199/12.12.2014г., постановено по административно- наказателно дело № 449/2014г. по описа на Районен съд - Царево, с което е отменено наказателно постановление № 20-000370/ 12.08.2014 година на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София, с което за нарушение на чл.140 ал.4 т.1 вр.чл.140 ал.2 КТ, на „Ореха Василико“ ООД, ЕИК по Булстат 201533028, със седалище и адрес на управление- град Царево, кв.“Василико“,ул.“Капитан Петко войвода“№4, представлявано от Н. В. Р. в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000.00 лева на основание чл.414 ал.1 КТ.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че решението на районния съд е неправилно, постановено в нарушение на закона. Моли съда да отмени оспореното решение и вместо него да постанови друго, с което да потвърди наказателно постановление № 20-000370/ 12.08.2014 година на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София.

Ответникът по касационната жалба – „Ореха Василико“ ООД, редовно уведомен, не се представлява. Представено е писмено становище.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба, а решението на Районен съд –Царево като неправилно и незаконосъобразно да се отмени.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за основателна по следните съображения:

Районен съд – Царево, с решение № 199/12.12.2014г., постановено по административно- наказателно дело № 449/2014г. по описа на съда е отменил наказателно постановление № 20-000370/ 12.08.2014 година на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София, с което за нарушение на чл.140 ал.4 т.1 вр.чл.140 ал.2 КТ, на „Ореха Василико“ ООД, ЕИК по Булстат 201533028, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000.00 лева на основание чл.414 ал.1 КТ.

За да постанови оспореното решение, съдът е приел, че в административното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е за безспорно доказано по делото, че на 19.07.2014г. в 20:50 часа – датата на извъришената проверка на място, в търговския обект, стопанисван от „Ореха Василико“ ООД полагало труд  непълнолетното лице И. К. К., работеща като продавач-консултант – продавала сладолед на клиенти. Обосновал е извод, че описанието на нарушението, съдържащо се в АУАН и в НП, съответства на дадената му от административнонаказващия орган правна квалификация по чл.140, ал.4, т.1 във вр.чл.140, ал.2 КТ, но тъй като нарушението представлява маловажен случай по смисъла на чл.415в, ал.1 КТ в случая намира приложение именно тази санкционна разпоредба, а не чл.414, ал.1 от КТ, въз основа на която неправилно е ангажирана отговорността на дружеството.

Санкцията е наложена на „Ореха Василико“ ООД за това, че като работодател по смисъла на §1, т.1 ДР КТ е допуснал до работа непълнолетната И.К. К. да полага  нощен труд като продавач консултант на 19.07.2014г. в 20.50 часа в стопанисвания от дружеството магазин „Ореха“, намиращ се в гр.Царево, което било установено на място в търговския обект, където непълнолетната продавала сладолед на клиенти. За така констатираното е съставен АУАН № 20-000370/21.07.2014г.,  въз основа на който е издадено обжалваното пред районния съд наказателно постановление.

 Основното възражение на касатора е, че нарушението е доказано по безспорен начин и обстоятелството, че впоследствие е отстранено, не прави издадения АУАН и наказателно постановление незаконосъобразни.

Така постановеното решение е валидно, допустимо, но неправилно.

 От събраните по делото писмени и гласни доказателства се установява по безспорен начин, че „Ореха Василико“ ООД като работодател по смисъла на §1, т.1 ДР КТ е допуснал до работа непълнолетната И. К. К. да полага  нощен труд като продавач консултант на 19.07.2014г. в 20.50 часа в стопанисвания от дружеството магазин „Ореха“, намиращ се в гр.Царево. Районният съд е формирал същите изводи относно релевантните за спора факти, по отношение на които не е налице спор между страните по делото. При правилно установена фактическа обстановка, районният съд е приложил неправилно материалния закон, приемайки, че спрямо дружеството нарушител е приложима санкционната разпоредба на чл.415в, ал.1 КТ. Настоящият касационен състав не споделя мотивите на районния съд, че са налице материалноправните предпоставки за квалифициране на нарушението като маловажен случай по смисъла на чл.415в, ал.1 КТ. Съгласно цитираната разпоредба за нарушение, което е отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100.00 до 300.00 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 50.00 до 100.00 лева.

На първо място, нарушението, с оглед характера на изпълнителното деяние, не може да бъде отстранено веднага след установяването - трудът вече е бил положен от непълнолетното лице след 20.00 часа на посочените в АУАН и в наказателното постановление дата и място.  Последващо изпълнение на визираните в закона задължения на работодателя сочи на извода, че е вследствие на извършената от контролния орган проверка не може да послужи като основание за квалифициране на нарушението като маловажно. Обстоятелството, че последиците от нарушението са отстранени в кратък срок след извършване на проверката, следва да се отчете при определяне размера на имуществената санкция. Това е сторено от административнонаказващия орган, тъй като имуществената санкция, наложена „Ореха Василико“ООД е определена в размер на 3 000.00 лева, тоест по-близо до минималния, предвиден в чл.414, ал.1 КТ.

Според настоящия състав, неправилен е извода на районният съд, че е налице и втората предпоставка, която кумулативно се изисква за приложението на чл.415в, ал.1 КТ – от нарушението да не са настъпили вредни последици за работниците и служителите. Промяната на работното време след проверката не обуславя само по себе си извод, че за нея не са произтекли вредни последици от нарушението. В допълнение на изложеното следва да се отбележи, че вредните последици не винаги имат само имуществен характер. В този смисъл е и ТР № 6 от 15.XI.1973г. по н. д. № 2/73г., ОСНК. Възможно е в резултат на нарушението за работника да са настъпили и неимуществени вредни последици, които, обаче, подлежат на установяване и доказване на общо основание. В тази връзка следва да бъде взето предвид и обстоятелството, че нарушението засяга правата на непълнолетно лице, полагащо труд.

Достигайки до други изводи, обуславящи приложение на  чл.415в, ал.1 КТ и налагане на имуществена санкция на „Ореха Василико“ООД на това основание в размер на 300.00 лева, районният съд е постановил неправилен съдебен акт в нарушение на материалния закон – касационно основание по чл.348, ал.1, т.1, във вр. ал.2, предл.1 от НПК, вр.чл.63 от ЗАНН, за неговата отмяна.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. второ от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 199/12.12.2014г., постановено по административно- наказателно дело № 449/2014г. по описа на Районен съд – Царево и место него ПОСТАНОВЯВА

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 20-000370/ 12.08.2014 година на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София, с което за нарушение на чл.140 ал.4 т.1 вр.чл.140 ал.2 КТ, на „Ореха Василико“ ООД, ЕИК по Булстат 201533028 със седалище и адрес на управление - град Царево, кв.“Василико“, ул.“Капитан Петко войвода“№4, представлявано от Н. В. Р., в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 3 000.00 лева на основание чл.414 ал.1 КТ.

Решението е окончателно.

 

 

                                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  

 

 

                                                                       ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                            

                                                                                                         

                                                                                  2.