Р Е Ш Е Н И Е

 

      Номер 619          Година 18.03.2013              Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на двадесет и първи  февруари  две хиляди и тринадесета година, в публично заседание, в състав:

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Станимира ДРУМЕВА

                                                              ЧЛЕНОВЕ:   1. Даниела ДРАГНЕВА

                                                                                         2. Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Желязко Георгиев

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 132 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от П.Н.С. *** против решение № 207 от 21.11.2012г., постановено по н.а.х.д. № 168 по описа за 2012г. на Районен съд гр.Средец. Съдебното решение се обжалва като незаконосъобразно, необосновано и постановено при допуснати съществени процесуални нарушения. Счита, че е нарушено правото му на защита, тъй като правната квалификация на вменените му нарушения в съставения АУАН е неясна. Твърди, че установената фактическа обстановка не отговаря на действително установената такава и на събраните по делото доказателства. С подадената касационна жалба иска от съда да постанови решение с което да отмени решението на Районен съд гр.Средец и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът – Началник на РУ ”Полиция” гр.Средец, редовно уведомен не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение, за неоснователност на касационната жалба и за законосъобразност на обжалваното съдебно решение.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, има ща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

С обжалваното решение Районен съд гр.Средец е потвърдил наказателно постановление № 250/01.06.2012г. на Началника на РУ ”Полиция” – гр.Средец, с което на касатора на основание чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50 лева за нарушение по чл.137а, ал.1 от ЗДвП. и на основание чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 10 лева за нарушение по чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП. При постановяване на решението съдът е намерил, че са спазени всички изисквания относно процедурата по съставяне на акта и издаване на наказателното постановление и в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. По същество съдът е преценил, че събраните по делото доказателства сочат на описаните в НП деяния, с които жалбоподателят е реализирал съставите на административни нарушения във връзка със задълженията си като водача на МПС да носи свидетелството си за управление на МПС от съответната категория и да използва обезопасителен колан, като показанията на разпитаните по делото свидетели-очевидци са намерени за относими към фактите и обстоятелствата, релевантни за установените нарушения. Съдът е обсъдил възраженията на жалбоподателя, намерил е същите за несъстоятелни и доколкото не са ангажирани доказателства, от които да се установява противното е обосновал извод, че посочените в акта и в наказателното постановление административни нарушения действително са били осъществени.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

На база на събраните по делото доказателства, първоинстанционният съд е формирал подробна и правилна фактическа обстановка, която се възприема и от настоящия съдебен състав, поради което не следва да се преповтаря.

Възраженията на касатора за допуснати съществени процесуални нарушения при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление, поддържани и пред настоящата инстанция са обсъдени в първоинстанционното съдебно производство и доколкото видно от съставения АУАН и издаденото въз основа на него НП, тяхното съдържание е в съответствие с изискванията на чл.42 и чл.57 от ЗАНН - описано е нарушението и обстоятелствата, при които то е извършено, посочени са дата и място на извършване на деянието, както и нарушените законови разпоредби и приложимите санкционни норми, касационният състав на съда намира същите за неоснователни. В допълнение на изложеното от първоинстанционния съд, следва да се има в предвид и нормата на чл.53, ал.2 от ЗАНН, съгласно която наказателно постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина, които обстоятелства са безспорно установени.

Разпоредбата на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП вменява задължение на всеки водач на моторно превозно средство да носи свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория и контролния талон към него. Съответно нормата на чл.137а въвежда условие за водачите и пътниците в моторни превозни средства от изброените в текста категории, когато са в движение, да използват обезопасителните колани, с които моторните превозни средства са оборудвани. От събраните по делото гласни и писмени доказателства се установява, че касаторът е управлявал МПС без да е поставил предпазен колан и при извършената проверка не е представил СУМПС на проверяващите. Същевременно от него не са ангажирани доказателства, които да оборят фактическите констатации, относно извършването на посочените по-горе административни нарушения, поради което правилен е извода на първоинстанционния съд, че законосъобразно е ангажирана неговата административнонаказателна отговорност на посочените в наказателното постановление основания.

С оглед изложеното и на основание  чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, обжалваното решение, като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 207 от 21.11.2012г., постановено по н.а.х.д. № 168 по описа за 2012г. на Районен съд гр.Средец.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

 

     ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

      2.