Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер1021              08.06.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на десети май две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Веселин Енчев

                   2. Чавдар димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Димитров касационно наказателно административен характер дело номер 132 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Държавно Ловно Стопанство – Несебър , против решение № 485/29.12.2011г., постановено по НАХД № 498/2011г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено наказателно постановление № 47/09.05.2011г. на Директора на Държавно ловно стопанство– гр.Несебър изцяло, с което на основание чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) , на Н.К.Т. с ЕГН ********** е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 лева, за административно нарушение по чл. 43, ал. 3, т. 1 от ЗЛОД и на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД, същият е лишен от право на ловуване за срок от три години и е отнета в полза на държавата 1бр. ловна пушка ИЖ кал.12 №98064537. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства.

В съдебно заседание касаторът „Държавно ловно стопанство” – гр.Несебър – не се явява, представлява се от ю.к. Т., който поддържа жалбата на основанията, посочени в нея.

Ответникът по касация – Н.Т. – се явява лично и оспорва жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Несебър е образувано по жалба на Н.К.Т. с ЕГН ********** против наказателно постановление № 47/09.05.2011г. на Директора на Държавно ловно стопанство– гр.Несебър изцяло, с което на основание чл. 84, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) , на Н.К.Т. с ЕГН ********** е наложено административно наказание – глоба в размер на 200 лева, за административно нарушение по чл. 43, ал. 3, т. 1 от ЗЛОД и на основание чл. 94, ал. 1 от ЗЛОД, същият е лишен от право на ловуване за срок от три години и е отнета в полза на държавата 1бр. ловна пушка ИЖ кал.12 №98064537. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр.Несебър е отменил наказателното постановление, като е приел, че при съставяне на акта и издаване на наказателното постановление са допуснати съществени процесуални нарушения,  които са от естество, че водят до ограничаване на правото на защита на жалбоподателя, поради което и тези два акта следва да породят целените с тях правни последици. В оспореното решение първоинстанционния съд е изложил подробни мотиви за това.

 

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл.218 от АПК е решението на Районен съд – гр.Несебър само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

В хода на касационното производство не се доказаха твърденията на касатора за незаконосъобразност и неправилност на оспорения съдебен акт поради необоснованост, нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

Неоснователно е касационното възражение за необоснованост на обжалваното съдебно решение.

Съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 3, т. 1 от ЗЛОД ловуване е и престой или движение на лица извън населените места с извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, независимо дали е заредено или не. В този смисъл с цел доказване на осъществено административно нарушение по чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД е от съществено значение да се индивидуализира мястото на осъществяване на деянието и ловното оръжие, посредством което е осъществено това нарушение.

Както в АУАН, така и в НП, като място на извършване на нарушението е посочено: „ДЛС „Несебър”, землището на с. Баня и с. Раковсково, местността „Ченгене гьол” (цигански гьол), „Златева чешма”, отдели 265 и 260.” По така изписания начин не може да се определи точното място на извършване на нарушението, като лишено от логика е да се твърди, че нарушението е констатирано  едновременно в две различни местности в землищата на две различни села. Мястото на извършване на нарушението е съществен елемент от състава на нарушението по чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД, поради което, както в АУАН, така и в НП следва точно да се посочи  мястото на установяване на нарушението. Изискването за посочване на точното място на извършване на нарушението съставлява и задължителен реквизит както при съставянето на АУАН (чл. 42, т. 3 от ЗАНН), така и при издаването на НП (чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН). Придвижването в два отделни отдела или две отделни землища безспорно не може става по едно и също време, а в случаите когато това е станало по различно време, в различни моменти, то се явява основание за констатиране и ангажиране на административно наказателната отговорност за две отделни административни нарушения, поради неприложимост на института на продължаваното престъпление по отношение на адм. нарушения.

На следващо място, Липсата на конкретни данни относно ловното оръжие – марка, модел, калибър сериен номер и др. прави невъзможно обосноваването на безпротиворечив правен извод за осъществено съставомерно деяние по смисъла на чл. 84, ал. 1 от ЗЛОД, във вр. с чл. 43, ал. 3, т. 1 от ЗЛОД. В настоящия случай по отношение на ловното оръжие на касатора в АУАН не е направено никакво описание, с оглед на индивидуализацията му. След като не е извършена проверка на ловното оръжие към момента на установяване на нарушението и не е констатирано какво оръжие носи лицето, то не може да се приеме за безспорно, че касаторът е ловувал с описаното в НП ловно оръжие и то е било сглобено.

В мотивите си, Районен съд гр. Несебър е развил доводи защо не кредитира писмото на РУП Несебър относно притежаваните от лицата ловни оръжия, като обосновано е приел, че посредством това писмо не е възможно да се установи по безспорен начин кой от ловците какво оръжие е носел в деня на лова. Невъзможността да се установи кой какво оръжие е имал в момента на проверката, прави и невъзможно да се обоснове по безспорен начин, че това лице в момента на проверката е осъществявало лов по смисъла на чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗЛОД.

Що се отнася до изложените изводи за недопустимост на съставяне на повторен акт за едно и също нарушение, изложени от НРС, същите не се споделят от касационната инстанция. Против жалбоподателя е образувано административно наказателно производство на 12.10.2010г. със съставяне на АУАН, а на 05.11.2010г. е съставен нов АУАН за същото нарушение и е започнало ново административнонаказателно производство. Разпоредбата на чл.34, ал.3 постановява преклузивен срок обусловен от датата на издаване на АУАН по конкретното адм. наказателно производство, поради това безспорно е изтекъл преклузивния шестмесечен срок за издаване на наказателно постановление по смисъла на чл.34, ал.3 от ЗАНН на основание погрешно съставения АУАН, но не и по отношение на процесния.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.

 

Мотивиран от това, Административен съд – гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №485/29.12.2011г., постановено по НАХД №498/2011г. по описа на Районен съд – Несебър, с което е отменено наказателно постановление №47/09.05.2011г. на Директора на Държавно ловно стопанство– гр.Несебър изцяло.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.