Р Е Ш Е Н И Е

№ 360

гр. Бургас, 03.04.2009 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. БУРГАС                                                   ХIII  състав

на пети март две хиляди и девета година

в съдебно заседание в следния състав:

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Т.Е.

                       ЧЛЕНОВЕ: 1/ П.С.

                                                2/ Ю.Р.

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Като разгледа докладваното от съдия Р. КНАХ дело номер 132 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във вр. с чл. 63, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

С Решение № 581 от 30.12.2008 г., постановено по нахд № 280/2008 г. по описа на Несебърския районен съд, е потвърдено Наказателно постановление № 3927/05.09.2008 г. на началника на РПУ-Несебър в частта, в която на К.И.А. *** са наложени административни наказания глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява  МПС 2 месеца по чл. 175, ал. 1, т. 1, пр. 1 от ЗДвП.

Посоченото по-горе решение е обжалвано с касационна жалба от административнонаказаното лице. В касационната жалба се твърди, че описанието на административното нарушение в наказателното постановление съдържа противоречие, поради което същото е издадено в нарушение на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН.

В съдебно заседание процесуалният представител на касатора поддържа жалбата на изложените в нея основания.

Ответникът по касационната жалба не изпраща процесуален представител в съдебно заседание и не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура счита обжалваното решение за правилно и законосъобразно и изразява становище да бъде оставено в сила.

Административен съд-Бургас, като взе предвид събраните по делото доказателства, доводите на страните и посочените касационни основания в жалбата, намира следното:

Жалбата е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК и е процесуално допустима, а разгледана по същество, се явява основателна.

Съдът споделя изложените доводи в жалбата, че описанието на нарушението в наказателното постановление съдържа противоречие. В наказателното постановление е посочено, че касаторът е управлявал мотопед без задна регистрационна табела и едновременно с това е посочено, че се е движил с ремарке без регистрационни табели. Това противоречие представлява нарушение на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН и е основание за отмяна на наказателното постановление в частта му, в която са наложени административни наказания глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява  МПС 2 месеца по 175, ал. 1, т. 1, пр. 1 от ЗДвП. Отделно от това, административнонаказващият орган е извършил правна квалификация на деянието по 175, ал. 1, т. 1, пр. 1 от ЗДП. В чл. 175, ал. 1, т. 1, пр. 1 от ЗДП е въздигнато в административно нарушение управлението на моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред, а в случая административнонаказващият орган изобщо не е изследвал това обстоятелство. Предвид изложеното, освен противоречие в описанието на административното нарушение, съдът констатира, че посочената квалификация на административното нарушение не кореспондира с описанието на нарушението. Посочените нарушения, допуснати от административнонаказващия орган при издаване на наказателното постановление, са довели до ограничаване на правото на защита на административнонаказаното лице и са препятствали лицето да разбере извършването на какво нарушение му е вменено. Допуснатите нарушения при издаване на наказателното постановление са от категорията на съществените процесуални нарушения и са основание за отмяна на наказателното постановление. Като е потвърдил процесното наказателно постановление, районният съд е постановил неправилно решение при нарушение на материалния закон, което следва да бъде отменено и вместо него следва да бъде постановено друго, с което да се отмени наказателното постановление.

Водим от горното и на основание чл. 222, ал. 1 от АПК, Административен съд – Бургас, ХIII  състав

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 581 от 30.12.2008 г., постановено по нахд № 280/2008 г. по описа на Несебърския районен съд, като вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 3927/05.09.2008 г. на началника на РПУ-Несебър в частта, в която на К.И.А. *** са наложени административни наказания глоба в размер на 100 лв. и лишаване от право да управлява  МПС 2 месеца по чл. 175, ал. 1, т. 1, пр. 1 от ЗДвП..

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                      

ЧЛЕНОВЕ: 1/

 

    2/