Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 1455                                    19.07.2018 година                                     гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и осми юни две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Г.С., в присъствието на прокурора Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 1329 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „ЕВРОС-КИП“ ЕООД с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ****, представлявано от управителя Р.И.К., против решение № 78 от 19.04.2018 г. по АНД дело № 36/2018 г. по описа на Районен съд- Царево.

В жалбата са развити подробни съображения за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на материалния закон, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на измененото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не се сочат нови доказателства.

Ответната страна не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомена. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира за установено следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Царевският районен съд е изменил наказателно постановление № 1907/22.08.2017 г., издадено от зам.-директор на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС е наложено на касатора „ЕВРОС-КИП“ ЕООД административно наказание- имуществена санкция в размер на 3000 лева, за нарушение по чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ, вр. чл. 118, ал.4 от ЗДДС, като е намалил размера на наказанието на 500 лева.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила. Отбелязал е, че нарушението с всички негови съставомерни признаци е описано по напълно идентичен начин в АУАН и в НП, като са посочени времето, мястото и обстоятелствата, при които е извършено. Съдът е счел, че жалбата е основателна единствено досежно приложената санкционна разпоредба и отмереното наказание. В тази връзка е посочил, че нарушението не е довело до неотразяване на приходи, поради което, предвид императивния характер на правилото по чл.185 ал.2 изречение второ от ЗДДС, жалбоподателят е следвало да бъде санкциониран с имуществена санкция в размер, съобразен с границите по чл.185 ал.1 от ЗДДС- от 500 до 2000 лева, което не е било сторено от административнонаказващият орган. Приел е, че установената материална незаконосъобразност не е основание за цялостна отмяна на наказателното постановление, а само за неговото изменение, поради което е преквалифицирал деянието по чл.185 ал.2 изречение второ във връзка с ал.1 от ЗДДС, и е намалил размера на наложената санкция от 3000 лева до установения в ал.1 на чл.185 от ЗДДС минимален размер от 500 лева.

Според настоящия касационен състав, решението е правилно.

От фактическа страна по делото е установено, че касационният жалбоподател „ЕВРОС-КИП“ ЕООД е стопанисвал търговски обект- хотел „Сиена палас“, находящ се в гр. Приморско, ул. „Зорница“ № 11. При извършена на 11.08.2017 г. в 10.10 часа оперативна проверка от служители на НАП е било констатирано, че в обекта е монтирано и надлежно въведено в експлоатация фискално устройство, свързано с НАП, работещо към момента на проверката- ФУ „Датекс” № 3714557 притежаващо функциите „служебно въведени“ и „служебно изведени“ суми. При проверка на фактическата наличност в касата била установена сумата от 151 лева, при отразена в паметта на фискалното устройство наличност от 51 лева. Тези констатации били отразени в протокол за извършена проверка. Срещу търговското дружество бил съставен АУАН, въз основа на който било издадено обжалваното наказателно постановление.

В разпоредбата на чл. 33, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на Министерството на финансите е предвидено задължение търговците да регистрират във фискалното устройство всяка промяна на касовата наличност извън случаите на продажби (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата), чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми. Несъмнено в случая това задължение не е било изпълнено от касатора. Въведената в касата сума от 100 лева не е била регистрирана във фискалното устройство чрез посочените операции, при техническа възможност за това.

За нарушение по чл. 118 от ЗДДС или на нормативен акт по неговото прилагане е предвидено в нормата на чл. 185, ал.2 от същия закон административно наказание имуществена санкция в размер от 3000 до 10000 лева за юридическите лица и едноличните търговци, а когато нарушението не води до неотразяване на приходи, се налагат санкциите по ал. 1- имуществена санкция от 500 до 2000 лева (изречение второ). В случая по делото няма данни установената в касата сума от 100 лева (разлика между регистрирания оборот и установената касова наличност) да е от продажба и следователно неизпълнението на задължението по чл. 33 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. не води до неотразяване на приходи. При тези данни правилно районният съд е приложил нормата на чл. 185, ал. 1 от ЗДДС. Съдът намира за неоснователни доводите на касатора за допуснато в съдебното производство нарушение при преквалифициране на деянието, доколкото на последния е била осигурена възможност да се защитава по фактите, относими към състава на нарушението, а и приложимата за деянието разпоредба на чл.185, ал.1 от ЗДДС е по-благоприятна за него, в сравнение с приложената от наказващия орган (в този смисъл са и разясненията, дадени с Тълкувателно решение № 3 от 10.05.2011 г. на ВАС по тълк. д. № 7/2010 г.). Ето защо обжалваното решение, като постановено в съответствие с материалния закон, следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, четиринадесети състав,

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 78 от 19.04.2018 г. по АНД дело № 36/2018 г. по описа на Районен съд- Царево.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                      

2.