ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На четиринадесети септември                  две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 1329 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Н.Д. редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР гр.СОФИЯ редовно уведомен,  представител не се явява.

         Явява се вещото лице Д.Д..

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано  по жалба  на П.Н.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, ж.к.Изгрев, чл.39, вх.3, ет.8, ап.23 против Заповед № РД-18-35/26.04.2016 г. на Изпълнителния директор на Агенцията  по геодезия, картография и кадастър (АГКК)-град София, за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри на кв.Банево, в частта касаеща поземлен имот с идентификатор ПИ 530.910 с площ от 3080 кв.м. и посочен в текстовата част на картата, със собственик Община Бургас.

 

Указва на всяка от страните тежестта да докаже  позитивните факти и обстоятелства,   от които черпи права  като в тази връзка в тежест на жалбоподателя е да установи по надлежен ред наличието на неточности, явяващи се основание за отмяна на заповедта в посочената част, а в тежест на административния  орган е да удостовери наличие на всички материално-правни  и процесуално- правни предпоставки за издаване  на оспорената заповед в процесната й част.

 

В тази връзка  СЪДЪТ констатира,  че по  делото е представена скица на имот ПИ 530.910 по плана на новообразуваните имоти на село Банево,  одобрен със заповед от № РД 09-75/28.02.2005 година на Областен управител на Област Бургас, същата е неактуална, а наред с това приложените от жалбоподателя писмени доказателства не са надлежно заверени за вярност с оригинал и към настоящия момент не могат да бъдат кредитирани  като надлежни писмени такива, поради което и воден от  горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на  жалбоподателя  и на ответния орган да заверят  за верността им с оригинала съответно представените от всяка съответна страна писмени доказателства.

Доколкото  в настоящето  спорно производство   се оспорва  верността  на част  от КК и в този смисъл се оспорва и обстоятелството, че собственик на  спорния имот е Община Бургас, последната се явява заинтересована страна от изхода на спора и с оглед на това съда намира за необходимо да конституира същата в настоящето производство, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА  Община Бургас като заинтересована страна по административно  дело №1329/2016 година по описа на Административен съд гр.Бургас.Същата да бъде уведомена за датата на следващото съдебно заседание  като й бъде връчено копие от жалбата на П.Д..*** да представи актуална скица на имота ПИ №503.910 от плана на новооброзуваните имоти на с.Банево, одобрен със заповед  №РД 09-75/28.02.2005 година на Областен управител.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх.№8274/24.08.2016 г. от назначеното вещо лице Д.Д. с отправено искане за отлагане на делото, поради краткия срок за изготвяне на експертизата.

Съдът счита, че назначената  съдебно-техническа експертиза/СТЕ/ е относима към предмета на спора и следва  да бъде изготвена и изслушана и  като взе предвид,  че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го  НАСРОЧВА за 26.10.2016 година от 13.30 часа, за която дата и час да бъде уведомена новоконституираната  страна.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: