ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 26.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и шести октомври                 две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 1329 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Н.Д. редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР гр.СОФИЯ редовно уведомен, не се явява представител

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ОБЩИНА БУРГАС редовно уведомена, представлява се от Ю.К.Г., с представено в дн.с.з. пълномощно.

         Явява се вещото лице Д.И.Д..

Ю.К.Г.- Да се даде ход на делото

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

        

                                   О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

         Съдът докладва, че по делото с входящ № 9760/21.10.2016 година от ответната страна – ИД на АГКК гр.София са постъпили  заверени за вярност с оригинала писмени доказателства, както следва: 1.Заповед № РД-13-225/27.06.2016 г. на ИД на АГКК за определяне на компетентно лице, което  да замести Началника на службата; 2.Заповед №РД-18-35/26.04.2016 г. на ИД на АГКК за одобряване на кадастралните карти и кадастралните регистри в землището на кв.Банево; 3.Заповед №РД 16-28/26.09.2014 г.за откриване на производство по създване  на КК и КР в землището на кв.Банево гр.Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано  с вх.№9631/17.10.2016 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от  ГПК.

Ю.К.Г.- Не възразявам,  да се приемат.

Предвид становището на заинтересованата страна, съдът

                           О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените  с писмо вх.№9760/21.10.2016 година  писмени доказателства от ответния орган, по опис.

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

Д.И.Д.– 71 г., българин, български гражданин, неосъждан,  без родство и особени отношения със страните.Инженер по геодезия, фотограметрия и картография.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на експертизата.

Вещото лице Д. - Изготвил съм заключение,  което поддържам. Отидохме на място заедно със съпругата на жалбоподателя  устонових на място, че има съществуваща ограда, само в югозападния край не можахме да намеррим точно къде е оградата, защото коловете бяха нападали и обрасли с плевели, има изместване на изток, което ощетява жалбоподателя с около 30-40 см.

Въпрос на съда -  Знаете ли за този район от кв.Банево има  изготвена карта на контактна зона?

Вещото лице Д.- Новообразуваният имот, който включва в себи си имота, за който жалбоподателя е подал жалба.Когато измерихме границата установихме, че той си е  от едно време там и  не знам по каква причина е вмъкнат в новообразувания имот.

Въпрос на съда - Има ли такава карта на контактната зона?.

Вещото лице Д.- Не знам дали има  изготвена карта на контактната зона в землищена на кв.Банево, в частта относно спорния имот.

Ю.К.Г.- Имотът,  описан в нотариален акт  отговря ли на   имот №324 по помощния  план  и  попада  ли в границата на имот №910 по плана на  ноооброзуваните имоти?

Вещото лице Д.- Да, съответства на имот на №324 и попада  изцяло в имот номер №910 по плана на новообразуваните имоти.

Ю.к.Г.- Нямам повече въпроси към вещото лице.

С оглед изчерпане на въпросите към вещото лице,съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА заключението на вещото лице Д.И.Д..

Да бъде изплатено възнаграждение, съобразно  представената справка -декларация в размер на 299.46 лева

Ю.К.Г.- Представям скица на имот №503.910 по плана на новообразуваните имоти, заедно с помощен план. Уточнявам, че плана на новообразуваните имоти не действа по отношение на тези от тях, за които Кадастралната карта е влязла в сила.

 

Съдът счита, че представените доказателства са допустими и относими към предмета на спора,  поради което същите следва да бъдат приети.Воден от горното,

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото  от ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА писмени доказателства, а именно: комбинирана скица по вече недействащ план на новообразувание имоти  на с.о.Острица 1, землището на кв.Банево, ведно с регистър към помощен план.

Съдът като взе предвид събраните  доказателства намира, че към настоящия момент делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактческа страна, като служебно следва да бъдат изискани писмени доказателства, поради което

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

Да се изиска от Областен управител на Област Бургас Заповед №РД -09-75 от 28.02.2005 година,  ведно с графичната част и  материалите по административната преписка, касаеща  имот пл.№503.910 по плана на кв.Банево,общ.Бургас;

Да се изиска от същия административен орган  и копие от Заповед  №РД-09-38 от 15.04.2008 година, ведно с преписката по същата в частта, касаеща имот пл.№530.910 по плана  на  новообразуваните имоти;

Да се изиска от СГКК гр.Бургас карта на контактната зона в землището  на кв.Банево, в частта касателно  имот №324 по кадастралната карта на кв.Банево, респ. имот пл.№ 503.910 по плана на новообразуваните  имоти на кв.Банево.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.11.2016 година от 13:30 часа, за която дата и час да бъдат уведомени Областен управител на област Бургас и СГКК Бургас, с оглед своевременното представяне на документи по делото.

 

         Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13:50 часа

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: