ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 23.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и трети ноември                  две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1327 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Н.П., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат Д., редовно упълномощен.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.П., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат Д., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно уведомена, не изпраща представител.

 

Явява се вещото лице инж. М.М..

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, като снема самоличността му и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.П.М. – 54 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. М.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

Представил съм писмено заключение, което поддържам.

Желая да направя корекция в Приложение 4 –  в заглавието вместо регулационен план от 1975 г. да се чете: „кадастрален план от 1976 г.“ (л.54 от делото).

Сградата по представеното от жалбоподателя разрешение за строеж е отразена по кадастралната карта, която е предмет на спора в момента, като за нея няма вписан собственик. Част от процесния имот при нанасяне върху кадастралната карта, според фактическото положение на място и според нотариалния акт, засяга имот с идентификатор 07079.707.1173.

Северната и южната граници на имота не са материализирани на място. В западната и източната граница има остатъци от ограда, а от другата страна – храсти, а самото място представлява лозе и се обработва. Част от мястото представлява обработваемо лозе останалата част е свободна. На Приложение 1 към експертизата със знак „S на скицата съм отбелязал лозето. Използвал съм условен знак за лозе.

 

АДВОКАТ Д.: нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице инж. М. като компетентно и добросъвестно изготвено и да определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото инж. М..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 505 лева, 400 лева от които платими от внесения депозит,  105 лева следва да се внесат от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 14-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ, с оглед заключението на вещото лице намира, че следва да задължи ответника в 14-дневен срок от получаване на съобщението да представи списък на лицата по кадастрален регистър, вписани като собственици на поземлен имот с кадастрален номер 07079.707.1173, тъй като същите имат качеството на заинтересовани страни по спора и  документите, въз основа на които тези лица са вписани в регистъра като собственици, както и скица на имот 07079.707.1173.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 14-дневен срок от получаване на съобщението да представи списък на лицата по кадастрален регистър, вписани като собственици на поземлен имот с кадастрален номер 07079.707.1173, и документите, въз основа на които тези лица са вписани в регистъра като собственици, както и скица на имот 07079.707.1173.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 01.02.2017 г. от 10:30 часа, за която дата страните – редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: