ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 22.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и втори март                      две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1327  по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Н.П., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат Д., редовно упълномощен.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.П., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат Д., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно уведомена, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Ц. Б., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

Съдът намира, че ход на делото не следва да се дава.

Подадената жалба следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

Съображенията за това са следните:

За изменение и допълнение на ЗКИР /обн. Д. в. бр. 57 от 22 юли 2016 г., в сила от 26.07.2016 г./ е предприето изменение на разпоредбата на чл. 49, ал. 2 от ЗКИР / ред. Д. в. бр. 30/2006 г./, която е придобила следната редакция: „Одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване“. С тази норма, имаща процесуален характер, са изключени от обжалване одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри, изработени по реда на чл. 35 от ЗКИР. Процесуалните норми имат незабавно действие и се прилагат по всички висящи спорове, освен ако в нормативния акт, по който са създадени, не е предвидено друго. В случая, видно от ПЗР на ЗИДЗКИР /обн. Д. в. бр. 57/22.07.2016 г./, липсва уредба за процесуалния ред, по който се довършват висящите съдебни производства по жалби срещу актове, издадени на основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР /ред. Д. в. бр. 29/2006 г./, каквото е настоящето. С § 34 от ПЗР на ЗИДЗКИР / Д. в. бр. 57/22.07.2016 г./ е уредена процедурата по довършване на започнатите административни производства по създаване на КККР, заварени към момента на влизане в сила на посоченото изменение на закона, но няма за съдебните такива, които са висящи. За последните важи изменената процесуална норма на чл. 49, ал. 2 от ЗКИР /Д. в. бр. 57/2016 г./, изключваща съдебното обжалване на такива актове, както правилно е прието и от съда.

Тъй като намери предпоставка за недопустимост на производството, а именно липса на акт, подлежащ на съдебен контрол и на основание чл. 159, т. 1 от АПК, във вр. с чл. 49, ал. 2 ЗКИР съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Т.Н.П. и П.Д.П. срещу заповед № РД-18-35/26.04.2016г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр. София.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №1327/2016 г.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днес за присъствалите страни и в същия срок от получаване на съобщението за неприсъствалите.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: