Р Е Ш Е Н И Е

 

№………….                   Дата 04 декември 2008 год.                       град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХІІІ-ти състав,

в публично заседание на 06 ноември 2008 год.,  в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                     ЧЛЕНОВЕ:          1. П.С.

                                                                                   2. Ю.Р.

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: В. Ч.

 

разгледа докладваното от съдия С.

КНАХ дело № 1327 по описа за 2008 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс.

Образувано е по касационна жалба на ИД “Автомобилна администрация” против Решение № 851/15.07.2008 год., постановено по НАХД № 1378/08 год. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено НП № 02-001865/19.02.2008 год. на Директора на РД “Автомобилна администрация”, с което са наложени административни наказания “глоба” в тежест на В.Г. Т. от гр.Несебър, за нарушения по Закона за автомобилните превози (ЗАП).

Решението се атакува като неправилно само в частта относно отмяната на наказателното постановление в неговата т.1 за нарушение по чл.96, ал.1 т.5 от ЗАП, с твърдение, че именно лицето В. Т., в качеството му на управител на търговското дружество “ВВ транс груп” ООД е бил длъжен да съхранява тахографските листи за извършените превози. Счита, че правилно е била ангажирана административнонаказателната отговорност на управителя, поради което съдебното решение в тази част е неправилно и следва да бъде отменено, като се потвърди наказателното постановление в тази част.

В съдебно заседание касаторът не изпраща представител.

Ответникът по касация също не  се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата.

Касационна жалба е процесуално допустима, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

         Административният съд обсъди доводите на касационния жалбоподател, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на решението с материалния закон.

         Постановеното съдебно решение е валидно, допустимо и постановено съобразно нормите на материалния закон.

         Оспорваната понастоящем част от съдебното решение касае отмяна на наказателното постановление, с което е наложена глоба в размер на 1 500 лв. за нарушение на чл.96, ал.1, т.5 от ЗАП, изискваща съхраняване на тахографските листи за извършени превози за три години назад. В тази връзка съдът е изложил само правни доводи, предвид безспорните обстоятелства от фактическа страна – санкционираното лице не оспорва факта, че не съхранява тези документи, респ. не ангажира доказателства в противен смисъл. Мотивите на решаващия съд за отмяна на наказателното постановление и в тази му част се свеждат до това, че административнонаказавщият орган не е определил правилно субекта, чиято отговорност следва да бъде ангажирана. Проверката се е извършила и АУАН е бил съставен именно по отношение на проверявания субект – търговското дружество “ВВ транс груп” ООД, в качеството му на превозвач. Впоследствие обаче, наказателното постановление е издадено не против това дружество, за което е съставен АУАН, а против лицето В. Г. Т.

         Настоящата инстанция споделя изложените от Районния съд мотиви във връзка с правилното определяне на субекта на нарушението, чиято административнонаказателна отговорност следва да бъде ангажирана.

         Съгласно нормата на чл.86, т.5 от Наредба № 12/2007 год. на МТ и ДАМ превозвачите и лицата, извършващи превози за собствена сметка са длъжни да съхраняват използваните или повредени тахографски листове три години, подредени по имената на водачите. Следователно, задължението за съхраняване на тази документация е на превозвача, който в настоящия случай е търговското дружество “ВВ транс груп” ООД. Санкциониращата норма за неизпълнение на това задължение се съдържа в текста на чл.96, ал.1, т.5 от ЗАП, съгласно който, наказва се с глоба или имуществена санкция от 1500 до 3000 лв., който не осигури съхраняването на тахографските листове в законоустановения срок. След като превозвачът е този който трябва да осигури съхраняването на тахографските листи, той следва да бъде отговорен за допуснатото нарушение. В случая, с наказателното постановление е ангажирана административнонаказателната отговорност не на дружеството-превозвач, а на г-н Т., като в разпоредителната част на постановлението, дори не е посочено, че наказанието се налага в качеството му на управител на фирмата, което все пак би могло да бъде някаква индиция за представителство. За прецизност следва да се отбележи, че наказателното постановление е оформено именно като “глоба” на лице, а не като налагане на имуществена санкция на търговец. Вярно е, че чисто технически и практически съхраняването се извършва от съответното физическо лице – управител, но това не означава, че следва да се ангажира неговата отговорност в личното му качество, предвид обстоятелството, че не той е превозвач, а такова е търговското дружество. Освен това, законът прави разграничение на хипотезите на субектите на нарушенията, респ. на предвидените последици – “глоба” или “имуществена санкция”. 

         Като е формирал правилна фактическа обстановка, подкрепена изцяло от събраните по делото доказателства и въз основа на тях е извел правните си изводи, Районният съд е постановил един обоснован и правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

При така изложените съображения и на основание чл.221, ал.2, предл. 1-во, Бургаският административен съд

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 851/15.07.2008 год., постановено по НАХ дело № 1378/08 год. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………..               

 

                                                                      ЧЛЕНОВЕ: 1………………..

 

                                                                                           2………………...