ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 19.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На деветнадесети септември                   две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1325  по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ОСПОРВАЩИЯТ Областен управител на област Бургас,  редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, днес представя пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Общински съвет Несебър, редовно уведомен, представлява се от адвокат К., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „С.В.П“ ЕООД, редовно уведомена, представлява се от адвокат М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по оспорване на Областен управител на област Бургас на приетото по т. 16 от дневния ред на заседание, проведено на 15.06.2016 г., отразено в Протокол № 8, входиран в Областна администрация Бургас с вх. № 61-00-101/20.06.2016 г., Решение №240/15.06.2016 г. на Общински съвет Несебър, със следното съдържание:

„1. На основание правомощията си по чл. 21 ал. l, т. 6, 8 и т. 24 от ЗМСМА, дава съгласие да бъде сключен между община Несебър и „С.В.П.“ ЕООД, с ЕИК 175023971, със седалище и адрес на управление гр.Несебър, ул. „Хан Крум“ № 2А, представлявано от В.Д.С., в качеството на управител, договор с предмет, срок и условия, уточнени в проект, неразделна част от настоящото решение и при изричното условие – инвеститорът „С.В.П.“ ЕООД, с ЕИК 175023971, да осигури за целия срок на действието на договора свободния, несмущаващ безпрепятствен и безвъзмезден достъп до всички съседни имоти с идентификатори 51500.502.17, 51500.502.306, включително и до имот с идентификатор 51500.502.20.

2. В договора между общината и „С.В.П.“ ЕООД, да се добави нов чл. 5, ал. 4 със следното съдържание:

„Страна втора се задължава да осигури за целия срок на действието на договора, свободния, несмущаван, безпрепятствен и безвъзмезден достъп до всички съседни имоти с идентификатори 51500.502.17, 51500.502.306, включително и до имот с идентификатор 51500.502.20.“

Соченото решение на Общински съвет Несебър се оспорва от Областен управител на област Бургас като незаконосъобразно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам възражение по доклада.

Да се приеме административната преписка, представена със  заповедта. Няма да соча други доказателства.

АДВОКАТ К.: Нямам възражение по доклада.

Моля да приемете представените писмени доказателства от Общински съвет Несебър във връзка с приемането на процесното решение.

В днешно съдебно заседание представям и моля да приемете три наредби – Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър; Наредба № 2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър и Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър. Представянето им е свързано с обстоятелството, че същите са цитирани в договора, който е неразделна част от оспорваното решение.

По същество оспорвам жалбата на областния управител, обективирана със заповед № РД-09-36/01.07.2016 г., като неоснователна.

Нямам други доказателствени искания.

Не представям за ответната страна наредбите, тъй като същите са публични и те имат достъп до тях.

Редакциите на наредбите са към датата на приемане на решението на Общински съвет Несебър, което е оспорено от областния управител.

АДВОКАТ М.: Нямам възражение по доклада.

Нямам искания за събиране на други доказателства. Моля да приемете представените от областна администрация, от Общински съвет Несебър и в днешно съдебно заседание доказателства.

Също считаме заповед № РД-09-36/01.07.2016 г. на областния управител за неоснователна. Желаем решението да влезе в сила.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от Областен управител на област Бургас заедно със заповедта, с която се оспорва решението на Общински съвет Несебър, документите, представени от ответника Общински съвет Несебър, съставляващи административната преписка по приемане на оспореното решение, както и днес представените от адвокат К. три наредби – Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър; Наредба №2 за реда и условията за провеждане на търговска дейност на открито на територията на община Несебър и Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Поддържам изцяло заповедта на областния управител, ведно с посочените в нея аргументи, като считам, че процесното решение е постановено при липса на надлежно законово овластяване за неговото приемане. Взетото решение не кореспондира пряко с разпоредителните действия, които Общински съвет Несебър ще осъществи чрез подписване на договора. Предвидени са строителни дейности, които община Несебър следва да осъществи чрез прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП), където не е предвидено реализиране на строителство срещу предоставяне на право на ползване на общинска собственост. Считам, че собствеността, която ще бъде изградена, а именно улично пешеходно пространство, ще бъде публична общинска собственост и предвид разпоредбата на чл. 39 от Закона за общинската собственост (ЗОС) директното отдаване за ползване е недопустимо.

Ето защо, моля приетото от Общински съвет Несебър решение по т.240, отразено в протокол № 8, да бъде отменено и да потвърдите заповедта на областния управител.

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите оспорването на областния управител като неоснователно поради следните съображения:

Считам, че Общински съвет Несебър като орган, осъществяващ политиката в областта на управлението на общинска собственост има право да дава съгласие за ползване на общински терени съгласно чл. 80 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и да събира такса за ползването на основание чл. 72 от същия закон в размер, определен от Общински съвет Несебър. Предмет на договора, за който Общински съвет Несебър е дал съгласие да бъде сключен с процесното решение, е определен ясно в чл. 1, а именно: „С.В.П.“ ЕООД се задължава при съгласие и съдействие от община Несебър изцяло със собствени сили и средства, за своя сметка да проектира и изгради улица кръстовище и обособяване на паркоместа, като тези обекти стават общинска собственост срещу право на инвеститора да ползва част от обособените паркоместа и да ползва част от площта за осъществяване на търговска дейност на открито. В тази връзка не споделям аргументите на областния управител, че изграждането на улица и кръстовище и обособяването на паркоместа следва да се осъществява по Закона за обществените поръчки, тъй  като тези обекти няма да бъдат изграждани с публични средства, те ще бъдат изграждани със средства на инвеститора. Законът за обществените поръчки е приложим тогава, когато общината в своята капиталова програма е включила изграждането на такъв вид обекти и е заложила конкретна сума в своя бюджет.

Не споделям аргументите в заповедта и по отношение нарушението на ЗОС, тъй като при внимателното и правилно тълкуване на представения договор се установява, че волята на Общински съвет Несебър е не да учредява вещно право на ползване по ЗОС, а право на ползване срещу заплащането на такса по смисъла на ЗМДТ. Това е така установено от клаузите на договора. Инвеститорът ще ползва определените места и терени, за което ще дължи такса, която е определена в Наредба № 11, която Ви представих в днешно съдебно заседание. В този смисъл ясно е определена волята на Общински съвет Несебър, обективирана в чл. 5, ал. 3 от договора, според който страна втора няма да дължи и заплаща такса за площите и паркоместата за определен период от време, тъй като същите ще бъдат приспаднати от размера на инвестицията, която ще бъде направена за изграждане на тези обекти. В подкрепа на волята на Общински съвет Несебър, изразена в договора, е предвидено в чл. 8, ал. 3, че ако преди изтичане на договорения срок размерът на инвестицията е изчерпан след направеното приспадане на таксата за ползване, инвеститорът се задължава да заплаща такса за съответната година.

Уважаема госпожо административен съдия, моля да вземете предвид обстоятелството, че предоставянето на право на ползване на терени по реда на ЗМДТ не е предвидено съгласно местните наредби, и по-конкретно ал. 2, да се осъществява на конкурсно начало. Такова изискване няма и в ЗМДТ. В този смисъл считам, че Общински съвет Несебър в качеството на принципал би могъл да дава съгласие община Несебър да сключва договори като гражданскоправен субект. Това е продиктувано от необходимостта за изграждане на тази улица, която се намира на ключово място – централно, на територията на града, за която Община Несебър към настоящия момент не разполага със средства да бъде изградена.

Предвид гореизложеното, моля за решение, с което отхвърлите оспорването като неоснователно.

Моля да ни бъдат присъдени направените разноски, съобразно представен списък.

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решение, с което да отмените оспорването на решение № 240 на Общински съвет Несебър, конкретно в частта му, за която е издадена заповед № РД-09-36/01.07.2016 г. на Областен управител на област Бургас. Присъединявам се изцяло към аргументите, които изложи адвокат К.. Категорично не считаме, че е налице разходване на публични средства, за да приемем аргументите на областния управител, че е налице задължение да бъдат приложени ЗОП и ЗОС. Следва категорично да се направи разликата между учредяването на едно ограничено вещно право от чисто облигационното правоотношение, което е предмет на договора между общината и представляваното от мен дружество.

Моля Ви за решение в този смисъл.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: