ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 02.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На втори октомври                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1325 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят М.Н.Н. - редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. С. с представено по делото пълномощно.

         Жалбоподателят С. М. В. - редовно уведомена, се явява лично и с адв. С. с представено по делото пълномощно.

         За ответника – Кмет на Община Несебър - редовно уведомен, се явява юк.Т. - представя пълномощно.

 

         По хода на делото:

 

         СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на М.Н.Н. *** и С.М.В. ***, против Заповед № 264/29.03.2013 г. на Кмета на Община Несебър, с която е наредено да се премахне незаконен строеж, находящ се в собствения на жалбоподателите  имот с идентификатор 53045.502.246 по КК и КР на гр. Обзор, идентичен с УПИ ІІІ–527 в кв. 41 по плана на гр. Обзор, представляващ едноетажна паянтова постройка с идентификатор  53045.502.246.4 по КК и КР на гр. Обзор, издадена на основание чл. 225а от ЗУТ.

 

         Адв. С.: Поддържам жалбата. Представям Извадка № 64/11.04.2013 г. от кадастралния план от 1971 г., от който се вижда, че сградата съществува. Нямам други доказателствени искания

 

         Юк. Т.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Да се приеме представената извадка. Няма да соча доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

         Съдът намира, че с оглед изясняване предмета на спора, следва да бъде назначена съдебно-техническа експертиза на осн. чл.171, ал.2 АПК.

 

         Ето защо и по доказателствата, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка  и тези в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

         ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза,  вещото лице по която след като се запознае с доказателства по делото, извърши оглед на място  и необходимите справки, да отговори на следните въпроси:

1.     Има ли строителни книжа за изградената постройка?

2.     Коя категория е строежът?

3.     Коя година е изградена постройката?

4.     Търпим ли строежът съобразно изискванията на § 16 от ПР на ЗУТ и § 127 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ?

5.     Декларирана ли е постройката пред одобряващите органи и кога?

6.     Инициирана ли е процедура за узаконяване на процесната постройка съобразно § 184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ  и кога?

7.     Да се опише конструкцията на строеж и представлява ли постройката преизграждане на съществуващата конструкция на построената на това място стара сграда, състояща се в преизграждане на съществуващи стени и на покривната конструкция на старата сграда и дали застроената площ е увеличена двойно?

8.     Представлява ли постройката строеж по смисъла на  §5 т.38 ДР ЗУТ?

 

    НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещото лице инж. С.И. при депозит в размер на 400.00 лева, вносими по равно от жалбоподателите, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

     ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя С.М.В. да представи доказателства за собственост на имота, върху който е изградена постройката, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.01.2014 година от 10,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се уведоми вещото лице, след представяне на доказателство за заплащане на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: