О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер                        29.06.2012г.        град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, трети състав, на двадесет и девети юни през две хиляди и дванадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Съдия: Чавдар Димитров

 

като разгледа адм.д. №1325 по описа за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е образувано по жалба на Й.С.Б., Г.Б.Б. и А.Б.Б.,*** срещу неиндивидуализиран административен акт, на неустановен орган. В жалбата липсва и конкретен петитум.

С разпореждане на съда от 14.06.2012г., на основание чл.158, ал.1, вр. чл.150, ал.1 от АПК искането е оставено без движение. На жалбоподателите е указано, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да посочат, кой е акта, който обжалва, кой е неговият автор и в какво се състои неговата незаконосъобразност, какво е искането му. Указано им е било в същия срок да бъдат представени от жалбоподателя и преписи от първоначалната жалба, както и да посочи доказателствата, които желае да бъдат събрани.

На жалбоподателите е изпратено съобщение за указанията на съда на посочения в жалбата съдебен адрес и те са редовно уведомен на 18.06.2012г..

По делото в законноопределения 7-дневен срок не е постъпило уведомление за изпълнение на дадените указания, както и такова, съдържащо искане за продължаване на така определения на жалбоподателя срок.

Съдът в разпореждането си от 14.06.2012г. е предупредил жалбоподателя за последиците от процесуалното му бездействие, а именно задължението за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството, като въпреки така отправеното предупреждение недостатъците по жалбата не са били отстранени в срок.

По изложените съображения, поради неизпълнение указанията на съда, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да се прекрати.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.С.Б., Г.Б.Б. и А.Б.Б.,*** срещу неиндивидуализиран административен акт, на неустановен орган и без конкретен петитум.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1325 по описа за 2012година на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: