Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                  05.12.2008г.                 град Бургас

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на шести ноември две хиляди и осма година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:  Т.Е.

        Членове: 1. П.С.

                          2. Ю.Р.

 

при секретаря К. Л. и прокурор В. Ч. като разгледа докладваното от съдия Е. касационно наказателно административен характер дело номер 1325 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изречение ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208 – чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на началника на Митница Русе против решение № 654/10.07.2008г., постановено по НАХД № 373/2008г. по описа на Районен съд – гр.Бургас, с което е отменено издаденото от него Наказателно постановление № 1105/08.03.2007г. и наложените на Г. Д. Г. от *** административни наказания: глоба в размер на 6248 лева на осн. чл.234а, ал.1 от ЗМ и глоба в размер на 6248 лева на осн. чл.234а, ал.3, вр. с чл.233, ал.3 от същия закон. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Като доказателства по делото са представени заповед № 29/02.03.2004г. и заповед № 1185/26.03.2003г., произнесени от директора на Агенция „Митници”.

Ответникът по касационната жалба – Г. Д. Г. не се явява в съдебно заседание, не изразява становище по оспорването и не сочи доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за законосъобразно постановено решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

            Производството пред Районен съд-гр.Бургас е образувано по жалба на Г. Д. Г. от *** против наказателно постановление № 1105/ 08.03.2007г., издадено от началника на Митница Бургас въз основа на акт за установяване на митническо нарушение № 1105/26.09.2006г., съставен от старши митнически инспектор В. Б. На дееца е наложена глоба по чл.234а, ал.1 от Закона за митниците в размер на 6 248 лева, представляваща  100 % от митническата стойност на стоката, предмет на нарушението - 1 брой употребяван лек автомобил, марка „Фолксваген”, модел „Голф”, шаси № WVWZZZ19ZJW423548 с първоначална регистрация от 22.02.1998г. и мощност 51кW/DIN. На основание чл.234а, ал.3, вр. с чл.233, ал.3 от Закона за митниците Г. е задължен да заплати равностойността на внесения автомобил в размер на 6 248 лева. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Бургаския районен съд е отменил атакуваното постановление като е приел, че е издадено от некомпетентен орган. Решаващите мотиви са обосновани с разпоредбата на чл.48, ал.1 от ЗАНН, според която административнонаказателната преписка се разглежда от органа, в чийто район е било извършено нарушението, чл.231 от ЗМ и чл.98, ал.1 от ЗМ, който повелява, че задълженията на титуляра на режим „транзит” са изпълнени, когато стоките, поставени под него и изискуемите за тях документи бъдат представени в получаващото митническо учреждение, което в конкретния случай се явява Митница Бургас.

            Решението, предмет на касационна проверка е правилно и не страда от визираните в жалбата пороци.

            Не се спори между страните, че на 22.06.2006г. настоящият ответник по касация и жалбоподател в първоинстанционното производство е внесъл през митнически пункт „Дунав мост” – гр.Русе употребяван лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Голф”, цвят тъмносив металик с мощност 51 kW/DIN, шаси № WWZZZ19JW423548, за който е регистрирана ТЕАД № 4001/Т-47885/22.06.2006г. и е учреден митнически режим „транзит”. Г. е поел задължение да представи автомобила за митническо оформяне в Митница Бургас в срок до 22.06.2006г., но не е изпълнил същото. Бездействието на вносителя е удостоверено в АУАН № 1105/26.09.2006г., съставен от старши митнически инспектор В. Б. при Митница Русе и квалифицирано като нарушение на чл.45, ал.1 от ЗМ, който повелява незабавно превозване на стоките, въведени на митническата територия на страната до съответното митническо учреждение.

Разпоредбата на чл.48, ал.1 от ЗАНН регламентира местната компетентност на административния орган, която се определя от местоизвършването на деликта. В случаите, когато формата на изпълнителното деяние е бездействие, нарушението се счита осъществено в мястото, където се дължи законоустановеното поведение. Според чл.98, ал.1 от ЗМ режимът “транзит” е завършен и задълженията на титуляря са изпълнени, когато стоките, поставени под режима и изискуемите документи се представят в получаващото митническо учреждение. В настоящия случай Г. не е манифестирал внесения автомобил пред Митница Бургас, с което е осъществил от обективна и субективна страна състава на визираното в чл.234а, ал.1 от ЗМ административно нарушение. Местно компетентни да образуват административнонаказателно производство при това положение са длъжностните лица при Митница Бургас. Като е достигнал до изводи, аналогични на гореизложените, Бургаският районен съд е постановил законосъобразен акт.

Несъответни на представените пред настоящата инстанция доказателства са само решаващите мотиви на съда за материална некомпетенност на органа, издал оспорвания акт. Това е така, защото по делото са приложени заповед № 29/02.03.2004г. и заповед № 1185/26.03.2003г., подписани от изпълнителния директор на Агенция Митници, от съдържанието на които се установява, че наказателното постановление е произнесено от лице с надлежно делегирани правомощия. Въпреки това, цитираните доказателства не могат да обусловят различен краен резултат на спора, тъй като процесуалната пречка по чл.48, ал.1 от ЗАНН е непреодолима.

Предвид гореизложеното, решението на БРС е правилно и следва да се остави в сила. Същото е постановено от териториално и родово компетентен съд в пределите на правораздавателната му власт (чл.59 от ЗАНН). Произнесено е при липсата на процесуални пречки и в отговор на надлежно упражнено субективно право на жалба.

 

            Водим от горното и на осн. чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд

 

Р Е Ш И:

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 654/10.07.2008г., постановено по НАХД № 373/2008г. по описа на Районен съд – гр.Бургас, с което е отменено Наказателно постановление № 1105/08.03.2007г., издадено от началника на Митница Русе и наложените на Г. Д. Г. от *** административни наказания: глоба в размер на 6248 лева на осн. чл.234а, ал.1 от ЗМ и глоба в размер на 6248 лева на осн. чл.234а, ал.3, вр. с чл.233, ал.3 от ЗМ.

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1……………………..

 

                                                                                                                 2……………………...