ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 26.10.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести октомври               две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1324 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

         За жалбоподателя Централен кооперативен съюз - редовно уведомен, се явява адв. О. и юк. Н. - представят пълномощни.

         Ответникът - директор на Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Приморско - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

         По хода на  делото:

 

Юк. Н.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на Централен кооперативен съюз с ЕИК по Булстат 000696497, със седалище и адрес на управление - гр. София, ул. „Г.С.Раковски” № 99, представлявано от П.И.С. против АУЗД № 0094/10.03.2016 г. на старши експерт „Ревизии” при Община Приморско, Дирекция „Местни данъци и такси”, с която на жалбоподателя са установени задължения за данък върху недвижимите имоти от 2011 г. до 2015 г., както и за ТБО от 2011 г. до 2015 г., потвърден с Решение № 0436/30.05.2016 г. на директора на Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Приморско.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл.170 АПК.

СЪДЪТ УКАЗВА на административния орган, че следва да докаже, че услугите за ТБО са предоставени реално и е налично депо.

СЪДЪТ УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства, съобразно твърденията си в жалбата.

 

Адв. О.: Поддържам жалбата. Оспорвам административния акт, който макар издаден от надлежен административен орган, е незаконосъобразен, заради липсата на материалноправни основания за начисляване на данъка. Изцяло оспорвам АУЗД, както относно данъка за недвижими имоти, така и относно ТБО за периода 2011-2015 г. включително. Оспорваме го изцяло, защото считаме, че не е налице основанието по чл. 11, ал. 2 ЗМДТ. Добавям още едно основание за отмяна на административния акт – твърдим, че собствеността върху терена не е установена и по този начин не може общината на приема по презумпция, че тя или държавата са собственик на този терен, за да може Централен кооперативен съюз да заплаща данъци. Има решение, че Община Приморско не е собственик на този терен. Твърдим, че и държавата няма собственост на терена. Не следва да се възлагат данъците за терена, не говоря за сградата, като в тази връзка, моля, да ни бъде издадено удостоверение, което ще ни послужи пред Областна администрация Бургас, от което ще стане ясно дали за имот с идентификатор 37023.501.521 е издаден акт за държавна собственост. Твърдим, че такъв акт няма на този етап. За никого от страните не е ясно, за тези пет години начислен данък, кой се явява собственик на този имота. Нямам други доказателствени искания на този етап.

 

Юк. Н.: Поддържам казаното от колегата.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА директора на Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Приморско да представи доказателства относно реалното предоставяне на услугите и наличието на депо в Община Приморско, както и докладна записка за начина, по който са установени задълженията за данък недвижими имоти и такса „Битови отпадъци” в процесния Акт за установяване задължения по декларация, в 7-дневен срок от уведомяването.

ДА СЕ ИЗДАДЕ поисканото от жалбоподателя удостоверение, след заплащане на съответната държавна такса.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя да ангажира допълнителни доказателства и да направи доказателствени искания, формулирани в нарочна молба, с препис за другата страна, в 7-дневен срок считано от днес.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 07.12.2016 година от 10,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: