ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 22.02.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и втори февруари                две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1324 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

За жалбоподателя Централен кооперативен съюз - гр. София - редовно уведомен, се явява адв. О. и юк. Н. с представени по делото пълномощни.

          За ответника - директор на дирекция „Местни данъци и такси” при Община Приморско - редовно уведомен, се явява адв. Д. - представя пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх. № 1481/14.02.2017 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                    

                                        О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. О.:  Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

юк. Н.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

адв. Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А. на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

Адв. О.: Нямам въпроси към вещото лице.

         

          Юк. Н.: Нямам въпроси.

 

          адв. Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

Адв. О.: Да се приеме заключението на вещото лице. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

адв. Д.: Представям и моля да приемете акт за частна държавна собственост № 7794 от 2016 г., както и съпроводително писмо № 08-00-1217-(1)/29.11.2016 г. Да се приеме заключението на вещото лице.

Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Адв. О.: Във връзка с представеното доказателство от ответната страна представям и моля да приемете Удостоверение от 30.06.1999 г. на областен управител на област с административен център гр. Бургас.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените в днешно съдебно заседание доказателства:  акт за частна държавна собственост № 7794 от 2016 г., съпроводително писмо № 08-00-1217-(1)/29.11.2016 г. и Удостоверение от 30.06.1999 г. на областен управител на област с административен център гр. Бургас.

ПРИЕМА заключението на вещото лице и му определя окончателно възнаграждение в размер на 600,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 600 лв. на 22.02.2017 г./.

 

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

 

Адв. О.: Уважаема г-жо съдия, моля да отмените постановения АУЗД. Считам го за незаконосъобразен, тъй като е немотивиран. Относно събраните доказателства считам, че не следва да бъде ценен като доказателство представения в днешно съдебно заседание акт за частна държавна собственост № 7794/18.11.2016 г., тъй като същият е издаден във връзка с издаденото ни от съда съдебно удостоверение, по силата на което да се снабдим с друго такова от Областна администрация гр. Бургас и след представянето му пред областния управител дали има издаден акт за държавна собственост. Актът за държавна собственост видно от датата на съдебното удостоверение и тази на съставяне на акта – 18.11.2016 г. е съставен от областния управител след това. По силата на чл. 142, ал. 1 АПК съдът следва да цени доказателствата към момента на издаване на административния акт.

Моля да отмените акта или евентуално да го измените, тъй като считаме, че ако се дължат публични общински взимания, то същите се дължат в размер, отразен на страница № 9 от заключението на вещото лице – 43 956,43 лв.

 Моля да ни предоставите срок за писмени бележки. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски, като предоставям на съда опис на разноските, към който представям и доказателства за плащането и основанието.

 

Юк. Н.: Присъединявам се към казаното от колегата.

 

адв. Д.: Уважаема г-жо съдия, моля да оставите жалбата без уважение. Считам, че административният акт е правилен и законосъобразен, издаден от компетентен орган в рамките на правата му, спазвайки процесуалния и материалния закон. В настоящето производство не се установиха нарушения, напротив установи се, че услугата се е извършвала, съответно жалбоподателят дължи както местни данъци, така и ТБО независимо от това кой е собственик. След като е ползвател дължи и ТБО, и местни данъци за ползваната територия.

 

Съдът предоставя на страните  петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,25 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: