ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 07.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На седми декември                                 две хиляди и шестнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1324 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

         За жалбоподателя Централен кооперативен съюз - гр. София - редовно уведомен, се явява адв. О., юк. Н. и адв. М. с представени по делото пълномощни.

         За ответника - Директор на Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Приморско - редовно уведомен, се явява адв. К. – представя пълномощно.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите от ответника доказателства с писмо вх. № 10414 от 14.11.2016 г. по опис /от л.473 до л.493 по делото/.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. О.: Областната администрация не ни е издала удостоверение, поради което няма да се ползваме от това доказателствено искане. Няма да сочим други доказателства.

 

         Адв. К.: Моля да допуснете до разпит трима свидетели, които ще дадат показания за извозване на отпадъците от двора на дружеството-жалбоподател в гр. Китен. Свидетелите са ръководителят на Общинско предприятие „Чистота и озеленяване”, началникът на отдела, който отговаря за гр. Китен и шофьорът.

 

         Адв. О.: Възразявам по  допускане на свидетелски показания, тъй като това е дейност, която би трябвало да е документирана. Не следва да се допускат гласни доказателства.

 

         СЪДЪТ допуска до разпит водените свидетели

 

         СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва:

 

         Т.Г.Я с ЕТН: ********** на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, семеен, със средно образование, началник на отдел „Чистота” към Общинско предприятие „Чистота и озеленяване” при Община Приморско.

 

         Т.А.К. с ЕГН: ********** на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, със средно образование, шофьор в Общинско предприятие „Чистота и озеленяване” към Община Приморско.

 

         С.Г.З. с ЕГН: ********** на ** години, българин, български гражданин, неосъждан, с висше образование, директор на Общинско предприятие „Чистота и озеленяване” при Община Приморско.

 

         Свидетелите са предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

         Свидетелите обещават да говорят истината.

 

         В залата остава свидетелят С.Г.З.

 

         Адв. К.: Каква е организацията за извозването на отпадъците от почивната база на ЦКС?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: В нашата организация има два периода - зимен и летен. През летния период се извършва почистване всеки ден на станцията на ЦКС. Зимният период се почиства периодично през дни и след обаждане от тяхна страна. През есенния период, когато е листопада, /площта на станцията на ЦКС е 30 дка/, контактуваме с управителя, обаждат ни се, понякога и по два пъти на ден почистваме, когато има много шума. В станцията на ЦКС има пет контейнера. Нямаме скица за разположение на контейнерите. Това е частен имот и те си ги местят контейнерите, където искат, където им е удобно. Те отварят портала лично и шофьорът с колата влиза за да прибере отпадъците. Есенно време звънят по два пъти, за да чистим. Броя на съдовете за отпадъци е определен, когато имат нужда от допълнителни контейнери, се обаждат. Шофьорите също наблюдават и когато съдовете са малко, трябва да ги вдигнем два пъти на ден, затова допълваме с контейнери. Аз съм директор на общинското предприятие от 2011 г.

 

         Адв. О.: Нямам други въпроси.

         Адв. М.: Нямам въпроси.

         Юк. Н.: Нямам въпроси.

         Адв. К.: Нямам въпроси.

 

         В залата влиза свидетелят Т.Г.Я.- н-к отдел „Чистота” в Общинско предприятие „Чистота и озеленяване” при Община Приморско.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Аз отговарям за гр. Китен за събиране на битови отпадъци.

 

         Адв. К.: Обяснете каква е била организацията при извозване на отпадъците, конкретно за 2011-2015 г. в станцията на ЦКС.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: В станцията имат пет кофи. През силния сезон, когато порталът е отворен, колата влиза всеки ден и изхвърля кофите. През другия сезон порталът на станцията е затворен. На портала нямат пазач. Обикновено, когато минава колата да почиства и порталът е затворен, от станцията звънят по телефона, за да дойде кола и да им почисти кофите. Повече листна маса почистваме. Нямали са оплаквания от почистването. Базата генерира отпадъци и ние ги почистваме. Аз говоря по телефона с една жена. Тя се обажда в кой час порталът ще е отворен и колата минава да почиства. За този период до мен няма постъпили оплаквания.

 

         Адв. О.: От колко години сте началник на отдел в предприятието? Тази дейност при Вас как се контролира документално,  какъв е документооборота, с който удостоверявате курсовете на колите?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Аз съм началник отдел „Чистота” към общинското предприятие от 15 години. Гр. Китен е разделен на три района, всеки район си има кола с шофьор, който си пуска пътен лист и в депото им се издават кантарни бележки.

         Последно жената, която работи в станцията на ЦКС, ми звъня преди 2-3 дена и извозихме битовите отпадъци.

         Адв. М.: Нямам въпроси.

         Юк. Н.: Нямам въпроси.

 

         В залата влиза свидетелят Т. А. К.

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: Шофьор съм в Общинското предприятие „Чистота и озеленяване” при Община Приморско. Аз обслужвам зоната на ЦКС през зимата. През лятото я обслужва друг колега. През лятото районите са строго определени.

 

         Адв. К.: Какво включва това обслужване, на какъв график извозвате битовите отпадъци?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ:  В началото на работния ден минавам и изчиствам техните отпадъци, ако ме помолят влизам и втори път. Аз извършвам тази дейност от 2 години и 7 месеца.

 

         Адв. О.: Нямам въпроси.

         Адв. М.: Нямам въпроси.

         Юк. Н.: Нямам въпроси.

 

         Адв. К.: В предишното съдебно заседание жалбоподателят е поискал удостоверение, за да установи дали за имота има Акт за държавна собственост. Ответната страна твърди, че имотът не е държавна собственост. Въпреки дадената им възможност, не са представили удостоверение за установяване собствеността на имота. Моля да ни дадете възможност да представим доказателства в тази насока.

 

         Адв. О.: За изясняване на делото от фактическа страна, моля, да допуснете съдебно-икономическа експертиза, която да удостовери правилността на наложените задължения.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА доказателствата постъпили с писмо вх. № 10414 от 14.11.2016 г. по опис /от л.473 до л.493 по делото/.

         ПРИЕМА събраните в днешното съдебно заседание доказателства.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на ответника да ангажира допълнителни доказателства, с оглед установяване собствеността върху недвижимия имот, върху който се намира базата на жалбоподателя.

         ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводната експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справи в Дирекция „МДТ” в Община Приморско, да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна писмена молба, представена в днешното съдебно заседание

         НАЗНАЧАВА за изготвяне на заключението вещото лице С. А. при депозит в размер на 600.00 лв., вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

         ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на депозита.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.02.2017 година от 10,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: