ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 23.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети септември                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1324 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Мидия” АД, редовно призован,  се явява адвокат М.Х., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на ТД на НАП-Бургас, редовно призован, се явява главен юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ : Да се даде ход на делото.

 

  СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Мидия” АД против  мълчалив отказ на директора на ТД на НАП-Бургас по жалба № ИТ-00-5041/19.04.2013 година срещу мълчалив отказ на публичен изпълнител по изп. дело №7/2011година по заявление вх.№ИТ-00-5041 03.04.13година.

 

АДВОКАТ Х.: Поддържам жалбата и изложените в нея съображения.

 Моля да се изиска изпълнително дело №480/2010година на частен съдебен изпълнител Д.Н., за да установим налагането на запора и  изпратените запорни съобщения, както и процесуалната легитимация на жалбоподателя и размера на вземането по изпълнителното дело.

Нямам други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства.

Относно така направеното искане, се  противопоставям на същото, защото от текста на жалбата е видно, че частния съдебен изпълнител, в конкретния случай събира частни вземания и делото е образувано по частно вземане между „Мидия”АД срещу „Ахелой резидънс” ЕООД, като не съм сигурен за точното наименование на второто дружество. В тази връзка г-жо съдия считам, че частно вземане по никакъв начин не може да бъде прихваното с публично вземане и няма място по това дело. НАП не се занимава с частно-правни вземания. Това, че между две страни има такива вземания не е проблем на НАП, поради това считам че исканото дело няма да доведе до изясняването на фактическата обстановка нашето дело.

 

АДВОКАТ Х.:  Считам, че държавата в този случай е гражданско правен субект, а не публичен такъв, тъй като се касае за отношения от частно-правен характер на две лица и наложения запор е за дължимо вземане на лицето „Ахелой резидънс” ЕООД. В случая  характера на Държавата е частно правен, а не публичен. За това считам, че НАП има характера на частно-правен субект и би следвало да се извърши прихващане.

 Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание да представи копие от всички доказателства от изпълнителното производство, относими към процесното оспорване.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в 7-дневен срок от постъпване на копие от изпълнителното дело, може да направи искания във връзка с представените доказателства.

 

ЗАДЪЛЖАВА частен съдебен изпълнителен Д.Н. да представи копие от изпълнително дело № 480/10 година, касаещо дължимо вземане на „Ахелой резидънс”ЕООД, чиято относимост ще бъде ценено от съда с крайния съдебен акт.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства като ОТЛАГА  делото и  го НАСРОЧВА за 19.11.2013година от 10.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по чл.137 ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: